சூரா 15: அல்-ஹிஜ்ர் பள்ளத்தாக்கு (அல்-ஹிஜ்ர்)

[15:0] கடவுளின் பெயரால், மிக்க அருளாளர், மிக்க கருணையாளர்
[15:1] அ.ல.ர.* இவை (இந்த எழுத்துக்கள்) இந்த வேதத்தின் சான்றுகளாகும்; ஆழ்ந்ததொரு குர்ஆன்.

அடிகுறிப்பு:
*15:1 & *15:9 குர்ஆனுடைய தெய்வீக ஆதாரமும், மேலும் அதன் பரிபூரணமான பாதுகாப்பும் குர்ஆனின் கணிதக் குறியீட்டின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது (பின் இணைப்பு 1). இந்த மாபெரும் அற்புதத்தின் திரையை விலக்குவதற்கெனக் கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதர் விதிக்கப்பட்டிருந்தார் .“ திக்ர்” என்ற வார்த்தை பல வசனங்களில் குர்ஆனின் குறியீட்டைக் குறிக்கின்றது ( 15:6, 21:2, 26:5, 38:1, 38:8, 74:31). “ ரஷாத் கலீஃபா” வின் எழுத்தெண்மதிப்பு (1230)+15+9=1254, 19ஒ66 .
[15:2] மிக நிச்சயமாக, நம்ப மறுத்தவர்கள், தாங்கள் அடிபணிந்தோராக இருந்திருக்க வேண்டுமே என்று விரும்புவார்கள்.
[15:3] அவர்கள் உண்ணட்டும், சுகமனுபவிக்கட்டும், மேலும் அவர்களுடைய விருப்பமான எண்ணங் களில் குருட்டுத்தனமாக இருக்கட்டும்; அவர்கள் கண்டு கொள்வார்கள்.
[15:4] ஒரு குறிப்பிட்ட, முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு ஏற்பவே அன்றி, நாம் எந்தச் சமூத்தையும் ஒருபோதும் அழித்ததில்லை.
[15:5] எந்தச் சமூகத்தின் முடிவும், ஒருபோதும் முற்படுத்தப்படவோ அல்லது தாமதப்படுத்தப் படவோ இயலாது.
[15:6] அவர்கள் கூறினர், “இந்த நினைவூட்டலைப் பெற்றவரே, நீர் புத்தி சுவாதீனமில்லாதவர்.
[15:7] “நீர் உண்மையாளராக இருந்தால், நீர் ஏன் வானவர்களைக் கீழே கொண்டு வரவில்லை?”
[15:8] குறிப்பிட்ட காரியங்களுக்காகவே அன்றி வானவர்களை நாம் கீழே அனுப்புவதில்லை. இல்லையென்றால், ஒருவரும் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள்.
கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதர்*
[15:9] நிச்சயமாக, நாம் தான் இந்நினைவூட்டலை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றோம், மேலும், நிச்சய மாக, நாம் இதனைப் பாதுகாப்போம்*.

அடிகுறிப்பு:
*15:1 & *15:9 குர்ஆனுடைய தெய்வீக ஆதாரமும், மேலும் அதன் பரிபூரணமான பாதுகாப்பும் குர்ஆனின் கணிதக் குறியீட்டின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது (பின் இணைப்பு 1). இந்த மாபெரும் அற்புதத்தின் திரையை விலக்குவதற்கெனக் கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதர் விதிக்கப்பட்டிருந்தார் .“ திக்ர்” என்ற வார்த்தை பல வசனங்களில் குர்ஆனின் குறியீட்டைக் குறிக்கின்றது ( 15:6, 21:2, 26:5, 38:1, 38:8, 74:31). “ ரஷாத் கலீஃபா” வின் எழுத்தெண்மதிப்பு (1230)+15+9=1254, 19ஒ66 .
[15:10] கடந்துபோன சமூகங்களுக்கு உமக்கு முன்னர் நாம் (தூதர்களை) அனுப்பியிருக்கின்றோம்.
[15:11] ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு தூதர் அவர்களிடம் சென்ற போது, அவர்கள் அவரை கேலி செய்தனர்.
[15:12] இவ்விதமாக நாம் குற்றவாளிகளின் மனங் களைக் கட்டுப்படுத்துகின்றோம்.
[15:13] அதன் விளைவாக, அவர் மீது அவர்களால் நம்பிக்கை கொள்ள இயலாது. கடந்து போன தலைமுறையினரிலிருந்தே இதுதான் வழி முறையாக இருந்து வந்துள்ளது.
[15:14] அவர்கள் ஏறுவதற்காக, விண்ணிற்குள் ஒரு வாயிலை அவர்களுக்காக நாம் திறந் திருந்தாலும்;
[15:15] அவர்கள், “எங்களுடைய கண்கள் ஏமாற்றப் பட்டு விட்டன. நாங்கள் சூனியம் செய்யப் பட்டவர்களாகி விட்டோம்” என்று கூறுவார்கள்.
[15:16] விண்ணில் நட்சத்திர மண்டலங்களை நாம் அமைத்தோம், மேலும் காண்பவர்களுக்கு அழகாக அதனை ஆக்கினோம்.
[15:17] மேலும் விரட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு சாத்தானுக் கெதிராகவும் அதனை நாம் பாதுகாத்தோம்.
[15:18] அவர்களில் எவரேனும் கவனித்துக் கேட்பதற் காக அதனருகில் இரகசியமாக நெருங் கினால், சக்தி மிக்கதொரு ஏவுகணை அவர் களைப் பின்னால் துரத்தும்.
[15:19] பூமியைப் பொறுத்தவரை, நாம் அதனை நிர்மாணித்தோம், மேலும் நிலைப்படுத்து பவைகளை (மலைகளை) அதன்மீது அமைத் தோம், மேலும் அதன் மீது முற்றிலும் சமச்சீராக ஒவ்வொன்றையும் நாம் வளர்த்தோம்.
[15:20] உங்களுக்கும், மேலும் நீங்கள் வாழ்வாதார மளித்திடாத படைப்புகளுக்கும், வசிக்கத்தக் கதாக * நாம் அதனை ஆக்கினோம்.

அடிகுறிப்பு:
*15:20 விண்வெளி வீரர்களை நாம் அண்டவெளிக்குள் அனுப்பும் போது, உணவு, தண்ணீர் மற்றும் பிராணவாயு ஆகியவற்றை மிகச் சரியாக அளவிட்டு நாம் அவர்களுக்கு வழங்குகின்றோம். பணிபுரிந்து மேலும் இனப்பெருக்கம் செய்யக் கோடிக்கணக்கான விண்வெளி வீரர்களுடன் இந்தப் பூமி எனும் விண்கலத்தைக் கடவுள் படைத்தார்; பிராணவாயு, புத்தம் புதிய தண்ணீர், மேலும் ஏராளமான வகைகளில் சுவையான உணவு மற்றும் பானங்களைத் தானாகவே உற்பத்தி செய்து கொள்ளும் திறன் கொண்ட ஓர் ஒழுங்கு முறையை அவர்களுக்கு அவர் வழங்கினார்.
[15:21] அதில் உள்ள எந்த ஒன்றும், எல்லையற்ற அளவில், நமக்குச் சொந்தமாக இல்லாமல் இல்லை. ஆனால் நாம் அவற்றை மிகச் சரியான அளவில் கீழே இறக்கி அனுப்புகின்றோம்.
[15:22] மேலும் மகரந்தச் சேர்க்கை செய்பவைகளாகக் காற்றுகளை நாம் அனுப்புகின்றோம், மேலும் நீங்கள் அருந்துவதற்காக விண்ணிலிருந்து தண்ணீரைக் கீழிறங்கி வரச் செய்கின்றோம். இல்லையெனில், சுவைக்கத்தக்கதாக அதனை வைத்திருக்க உங்களால் இயலாது.
[15:23] நாம் தான் வாழ்வையும், மரணத்தையும் கட்டுப் படுத்துகின்றோம், மேலும் நாமே இறுதியான வாரிசுகள் ஆவோம்.
[15:24] மேலும், உங்களில் முன்னேறிச் செல்பவர்களை முற்றிலும் நாம் அறிவோம், மேலும் பின்வாங்கிச் செல்பவர்களையும் முற்றிலும் நாம் அறிவோம்.
[15:25] நிச்சயமாக உமது இரட்சகர் அவர்களை ஒன்று கூட்டுவார். அவர் ஞானம் மிக்கவர், எல்லாம் அறிந்தவர்.
மனித இனம்
[15:26] குயவனின் களிமண்ணைப் போன்ற, பழமை யான சேற்றில் இருந்து மனிதனை நாம் படைத் தோம்.
[15:27] ஜின்களைப் பொறுத்தவரை, அதற்கு முன்னர், கொழுந்து விட்டெரியும் நெருப்பிலிருந்து, அவற்றை நாம் படைத்தோம்.
[15:28] உமது இரட்சகர் வானவர்களிடம் கூறினார், “குயவனின் களிமண்ணைப் போன்ற, பழமையான சேற்றில் இருந்து ஒரு மனிதனை நான் படைக் கின்றேன்.
[15:29] “அவரை நான் பூரணப்படுத்தி, மேலும் என் ஆவியில் இருந்து அவருக்குள் நான் ஊதியவுடன், அவருக்கு முன்னர் நீங்கள் சிரம்பணிந்து விழுந்திட வேண்டும்”.
[15:30] வானவர்கள் சிரம்பணிந்து விழுந்தனர்; அவர்கள் அனைவரும்,
[15:31] (சாத்தான்) இப்லீஸைத் தவிர. சிரம் பணிந்தவர் களுடன் இருந்திட அவன் மறுத்து விட்டான்.
[15:32] அவர், “(சாத்தான்) இப்லீஸே, சிரம் பணிந் தவர்களுடன் நீ ஏன் இருக்கவில்லை?” என்று கூறினார்.
[15:33] அவன், “குயவனின் களிமண்ணைப் போன்ற, பழமையான சேற்றில் இருந்து நீர் படைத்த ஒரு மனிதர் முன், நான் சிரம் பணிவதற்கில்லை” என்று கூறினான்.
[15:34] அவர் கூறினார், “ஆகையால், நீ கண்டிப்பாக வெளியேறியாக வேண்டும்; நீ விரட்டப்பட்டவனாக இருக்கின்றாய்.
[15:35] “தீர்ப்பளிக்கப்படும் நாள் வரை எனது கண்டனத்திற்கு நீ உள்ளாகி விட்டாய்”.
[15:36] அவன், “என் இரட்சகரே, அவர்கள் மீண்டும் உயிர்ப்பித்தெழுப்பப்படும் நாள் வரை எனக்கு அவகாசம் அளிப்பீராக” என்று கூறினான்.
[15:37] அவர் கூறினார், “உனக்கு அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
[15:38] “குறிப்பிடப்பட்ட நாள் மற்றும் நேரம் வரை”.
[15:39] அவன் கூறினான், “என் இரட்சகரே, நான் வழிதவறிச் செல்வதை நீர் நாடிவிட்டதால், பூமியின் மீது நிச்சயமாக நான் அவர்களை வசீகரிப்பேன்; அவர்கள் அனைவரையும் நான் வழிகேட்டில் செலுத்தி விடுவேன்.
[15:40] “உம்மை வழிபடுபவர்களில் உமக்கு மட்டுமே முற்றிலும் அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்களைத் தவிர”.
[15:41] அவர் கூறினார், “இது மீற முடியாததொரு சட்டம் ஆகும்.
[15:42] “என்னுடைய அடியார்கள் மீது உனக்கு எந்த அதிகாரமுமில்லை. உன்னைப் பின்பற்றும் வழிதவறியவர்கள் மீது மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உள்ளது.
[15:43] “மேலும் அவர்கள் அனைவரையும் நரகம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது.
[15:44] “அதற்கு ஏழு வாயில்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு வாயிலும் அவர்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கைப் பெற்றுக் கொள்ளும்.”
[15:45] நன்னெறியாளர்களைப் பொறுத்தவரை, தோட்டங் களையும், மற்றும் நீரூற்றுகளையும் அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள்.
[15:46] அமைதி நிறைந்தவர்களாகவும், மேலும் பாதுகாப்புப் பெற்றவர்களாகவும் அதில் நுழையுங்கள்.
[15:47] அவர்களுடைய இதயங்களிலிருந்து பொறா மைகள் அனைத்தையும் நாம் அகற்றி விடு வோம். ஒரு குடும்பத்தினரைப் போல், அவர்கள் அருகருகில் உள்ள ஆசனங்கள் மீது இருப்பார்கள்.
[15:48] அங்கே அவர்கள் ஒருபோதும் எந்தக்களைப் பிற்கும் உள்ளாக மாட்டார்கள்; அங்கிருந்து அவர்கள் ஒருபோதும் வெளியேற்றப்படவும் மாட்டார்கள்.
[15:49] நானே மன்னிப்பவர், மிக்க கருணையாளர் என்பதை என் அடியார்களுக்குத் தெரியப் படுத்துவீராக.
[15:50] மேலும் எனது தண்டனையோ மிகவும் வலி நிறைந்த தண்டனை ஆகும்.
வானவர்கள் ஆப்ரஹாமைப் பார்க்கச் செல்கின்றனர்
[15:51] ஆப்ரஹாமின் விருந்தினர்களைப் பற்றி அவர்களுக்கு அறிவிப்பீராக.
[15:52] அவருடைய இல்லத்திற்குள் அவர்கள் நுழைந்த போது, அவர்கள், “அமைதி” என்று கூறி னார்கள், அவர், “நாங்கள் உங்களைப் பற்றி மிகவும் அஞ்சியவர்களாக இருக்கின்றோம்” என்று கூறினார்.
[15:53] அவர்கள் , “அஞ்சாதீர். நாங்கள் உமக்கு ஒரு நற்செய்தியை வைத்திருக்கின்றோம்: அறி வூட்டப்பெற்ற ஒரு மகன்“ என்று கூறினார்கள்.
[15:54] அவர், “நான் மிகவும் வயதானவராக இருக்கும்போது, இத்தகைய நற்செய்தியை எப்படி நீங்கள் எனக்குத் தர இயலும்? இப்பொழுதுமா இந்த நற்செய்தியை எனக்குத் தருகின்றீர்கள்?”என்று கூறினார்.
[15:55] அவர்கள், “நாங்கள் உமக்குத் தரும் நற்செய்தி உண்மையானதே; விரக்தியடைந்து விடாதீர்” என்று கூறினார்கள்.
[15:56] அவர், “வழிதவறியவர்களைத் தவிர, எவரும் தன் இரட்சகரின் கருணையில் விரக்தியடைய மாட்டார்கள்” என்று கூறினார்.
[15:57] அவர், “தூதர்களே, உங்களுடைய பணி என்ன?” என்று கூறினார்.
[15:58] அவர்கள் கூறினர், “குற்றம் புரிந்த மக்களிடம் நாங்கள் அனுப்பப்பட்டு இருக்கின்றோம்.
[15:59] “லோத்தின் குடும்பத்தாரைப் பொறுத்தவரை, அவர்கள் அனைவரையும் நாங்கள் காப்பாற்றி விடுவோம்.
[15:60] “ஆனால் அவருடைய மனைவியை அல்ல; அழிந்தவர்களுடன் இருந்திட அவள் விதிக்கப்பட்டுள்ளாள்.”
லோத்
[15:61] அத்தூதர்கள் லோத்தின் நகரத்திற்குச் சென்றனர்.
[15:62] அவர், “நீங்கள் அறிமுகமில்லாத மக்களாக இருக்கின்றீர்கள்” என்று கூறினார்.
[15:63] அவர்கள் கூறினர், “அவர்கள் சந்தேகப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் உம்மிடம் கொண்டு வந்துள்ளோம்.
[15:64] “நாங்கள் சத்தியத்தையே உம்மிடம் கொண்டு வந்துள்ளோம்; நாங்கள் உண்மையாளர்களாக இருக்கின்றோம்.
[15:65] “இரவுப் பொழுதில் உமது குடும்பத்தினரை அழைத்துச் சென்று விட வேண்டும். அவர்களுக்குப் பின்னால் இருந்து கொள்ளும், மேலும் உங்களில் எவரும் திரும்பிப் பார்க்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும். கட்டளையிடப்பட்டபடி நேராகச் சென்று விடும்.”
[15:66] காலையில் அம்மக்கள் அழிக்கப்பட இருக் கின்றனர் என்கின்ற இக்கட்டளையை நாம் அவரிடம் சேர்ப்பித்தோம்.
[15:67] அந்த நகரத்து மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வந்தார்கள்.
[15:68] அவர் கூறினார், “இவர்கள் எனது விருந் தாளிகள்; என்னைச் சங்கடத்திற்கு உள்ளாக் காதீர்கள்.
[15:69] “கடவுள்-ஐ அஞ்சுங்கள், மேலும் என்னைக் கேவலப் படுத்தாதீர்கள்.”
[15:70] அவர்கள், “எவரொருவருடனும் தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது என நாங்கள் உம்மைத் தடுத்திருந்தோம் அல்லவா?” என்று கூறினார்கள்.
[15:71] அவர், “உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால், இதோ என் மகள்கள் இருக்கின்றனர்” என்று கூறினார்.
[15:72] ஆனால், அந்தோ, அவர்களுடைய காமத்தால் அவர்கள் முற்றிலும் குருடர்களானார்கள்.
[15:73] அதன் விளைவாக, காலையில் அவர்களைப் பேரழிவு தாக்கியது.
[15:74] நாம் அதனைத் தலைகீழாகப் புரட்டினோம், மேலும் நாசம் விளைவிக்கும் பாறைகளை அவர்கள் மீது பொழிந்தோம்.
[15:75] அறிவுத்திறன் கொண்டோருக்கு இது ஒரு படிப்பினையாகும்.
[15:76] இதுவே எப்பொழுதும் வழிமுறையாக இருக்கும்.
[15:77] நம்பிக்கையாளர்களுக்கு இது ஓர் அத்தாட்சி யாகும்.
[15:78] வனத்தில் வசித்த மக்களும் வரம்பு மீறியவர் களாக இருந்தனர்.
[15:79] அதன் விளைவாக, அவர்களிடமிருந்து நாம் பழிக்குப்பழிவாங்கினோம், மேலும் இவ்விரு சமூகங்களும் முற்றிலும் பதியப்பட்டதாக உள்ளது.
[15:80] அல்-ஹிஜ்ர் சமூகத்தவரும் தூதர்களை நம்ப மறுத்தனர்.
[15:81] நம்முடைய வெளிப்பாடுகளை நாம் அவர் களுக்கு கொடுத்தோம், ஆனால் அவர்கள் அவற்றை அலட்சியம் செய்தனர்.
[15:82] மலைகளைக் குடைந்து அதிலிருந்து பாது காப்பான இல்லங்களை அமைத்துக் கொள்பவர்களாக அவர்கள் இருந்தனர்.
[15:83] காலையில் அவர்களைப் பேரழிவு தாக்கியது.
[15:84] அவர்கள் சேர்த்து வைத்தவை அவர்களுக்கு உதவி செய்து விடவில்லை.
உலகமுடிவு திரை விலக்கப்படுகின்றது*
[15:85] வானங்களையும் பூமியையும், மற்றும் அவற்றிற் கிடையில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும், ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகவே அன்றி நாம் படைக்கவில்லை. உலக முடிவு வந்தே தீரும், எனவே கனிவுடன் அவர்களை அலட்சியம் செய்வீராக.

அடிகுறிப்பு:
*15:85-88 கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதரின் பணிகளில் ஒன்று, கி.பி.2280ல் இந்த உலகம் முடிந்து போகும் என்ற குர்ஆனின் உறுதியான அறிவிப்பைச் சேர்ப்பிப்பதாகும் (20:15, 72:27 மற்றும் பின்இணைப்பு 25).
[15:86] உமது இரட்சகர்தான் படைத்தவர், எல்லாம் அறிந்தவர்.

அடிகுறிப்பு:
*15:85-88 கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதரின் பணிகளில் ஒன்று, கி.பி.2280ல் இந்த உலகம் முடிந்து போகும் என்ற குர்ஆனின் உறுதியான அறிவிப்பைச் சேர்ப்பிப்பதாகும் (20:15, 72:27 மற்றும் பின்இணைப்பு 25).
[15:87] நாம் உமக்கு ஏழு ஜோடிகளையும், மேலும் மகத்தான குர்ஆனையும் தந்துள்ளோம்.

அடிகுறிப்பு:
*15:85-88 கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதரின் பணிகளில் ஒன்று, கி.பி.2280ல் இந்த உலகம் முடிந்து போகும் என்ற குர்ஆனின் உறுதியான அறிவிப்பைச் சேர்ப்பிப்பதாகும் (20:15, 72:27 மற்றும் பின்இணைப்பு 25).
[15:88] மற்ற (தூதர்களுக்கு) நாம் வழங்கியவற்றின் மீது நீர் பொறாமை கொள்ளாதீர், மேலும் (நம்ப மறுப்பவர்களால்) துக்கமடையாதீர், மேலும் நம்பிக்கையாளர்களிடத்தில் உமது இறக்கை களைத் தாழ்த்திக் கொள்வீராக.

அடிகுறிப்பு:
*15:85-88 கடவுளின் உடன்படிக்கைத் தூதரின் பணிகளில் ஒன்று, கி.பி.2280ல் இந்த உலகம் முடிந்து போகும் என்ற குர்ஆனின் உறுதியான அறிவிப்பைச் சேர்ப்பிப்பதாகும் (20:15, 72:27 மற்றும் பின்இணைப்பு 25).
[15:89] மேலும், “நான் தெளிவாக எச்சரிப்பவரே ஆவேன்” என்று பிரகடனம் செய்வீராக.
[15:90] பிரிவினையாளர்கள் மீது நாம் நடவடிக்கை எடுப்போம்.
[15:91] அவர்கள் பாரபட்சத்துடன் மட்டுமே குர்ஆனை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்.
[15:92] உமது இரட்சகர் மீது ஆணையாக, அவர்கள் அனைவரையும் நாம் விசாரிப்போம்,
[15:93] அவர்கள் செய்த ஒவ்வொன்றைக் குறித்தும்.
[15:94] ஆகையால், உமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளைகளைச் செயல்படுத்துவீராக, மேலும் இணைத்தெய்வ வழிபாடு செய்பவர்களைப் புறக்கணித்து விடுவீராக.
[15:95] பரிகாசம் செய்பவர்களிடமிருந்து உம்மை நாம் காப்பாற்றிவிடுவோம்,
[15:96] அவர்கள் கடவுள்-உடன் மற்றொரு தெய்வத் தை அமைத்துக் கொள்கின்றனர். அவர்கள் நிச்சயமாகக் கண்டு கொள்வார்கள்.
[15:97] அவர்களுடைய கூற்றுக்களால் நீர் தொல்லைப் படக்கூடும் என்பதை நாம் முற்றிலும் நன்கறி வோம்.
[15:98] நீர் உமது இரட்சகரின் புகழைப் பாடவேண்டும், மேலும் சிரம் பணிந்தோருடன் இருந்திட வேண்டும்.
[15:99] மேலும், உறுதிப்பாட்டை* அடைந்திடும் பொருட்டு, உமது இரட்சகரை வழிபடுவீராக.

அடிகுறிப்பு:
*15:99 உறுதிப்பாட்டை அடைவதற்கு வழிபாட்டு வழிமுறைகளே நம்முடைய உபாயங்கள் ஆகும் (பின் இணைப்பு 15).