பின் இணைப்பு 23
வெளிப்பாடுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வரிசைமுறை

 

வரிசைப்படி சூரா 17......107 34......50 51.....10 68.....88 85.....29 102.....24
1.....96 18.....109 35....90 52.....11 69.....18 86.....83 103......22
2.....68 19.....105 36.....86 53.....12 70.....16 87......2 104......63
3......73 20....113 37.....54 54....15 71...71 88.......8 105.....58
4.....74 21..114 38...38 55.....6 72...14 89......3 106.....49
5.......1 22..112 39....7 56...37 73...21 90....33 107....66
6......111 23.....53 40...72 57...31 74...23 91....60 108.....64
7........81 24.....80 41...36 58...34 75...32 92......4 109......61
8........87 25.....97 42...25 59....39 76...52 93....99 110.....62
9........92 26.....91 43...35 60...40 77....67 94....57 111......48
10......89 27.....85 44...19 61....41 78...69 95....47 112........5
11.......93 28.....95 45...20 62...42 79...70 96....13 113........9
12......94 29...106 46...56 63...43 80...78 97....55 114...110
13....103 30...101 47...26 64...44 81...79 98....76
14...100 31.....75 48...27 65...45 82...82 99....65
15...108 32...104 49...28 66...46 83...84 100...98
16...102 33.....77 50...17 67...51 84...30 101...59

**************************************