பின் இணைப்பு 1
மாபெரும் அற்புதங்களில் ஒன்று
(74:35) மனிதர்கள் எழுதிய எந்தவொரு புத்தகத்திலும் ஒருபோதும் காணஇயலாத தனித்துவமிக்க குறிப்பிடத் தகுந்த விசயங்களால், குர்ஆனின் குணாதிசயம் விவரிக்கப்படுகின்றது. சூராக்கள், வசனங்கள், வார்த்தைகள், குறிப்பிட்ட சில எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை, ஒரே மூலத்திலிருந்து வந்த வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை, தெய்வீகப் பெயர்களின் பல வகைகள் மற்றும் எண்ணிக்கை, குறிப்பிட்ட சில வார்த்தைகளின் தனித்துவமிக்க எழுத்துகள், குறிப்பிட்ட சில வார்த்தைகளினுள் குறிப்பிட்ட சில எழுத்துகளின் இல்லாமை அல்லது வேண்டுமென்று செய்யப்பட்டிருக்கும் மாற்றம், மேலும் குர்ஆனின் மற்ற பல பொருட்களையும் அதன் பரிமாணத்தையும் சேர்த்து - குர்ஆனின் ஒவ்வொரு பொருளும் கணிதரீதியில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. குர்ஆனின் கணிதக்கட்டமைப்பில் முக்கியமான இரண்டு பெரும்பக்கங்கள் உள்ளன: (1) கணித அடிப்படையிலான இலக்கியத் தொகுப்பு மற்றும் (2) சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களின் எண்ணிக்கையில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் கணித அமைப்பு. விரிவான இந்தக் கணிதக் குறியீடின் காரணமாக, குர்ஆனின் மூலத்திலோ அல்லது பௌதீக அமைப்பிலோ ஏற்படும் மிகச்சிறிய சிதைவும் உடனடியாக வெளிக்காட்டப்படுகின்றது.
புரிந்துகொள்ள எளிதானது போலியாகத்தயாரிக்க இயலாதது

சரித்திரத்திலேயே முதன்முறையாக தெய்வீக எழுத்தாளருடைய உள்கூடிய சான்றுடன் ஒரு வேதத்தை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் - மனித சக்திக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு கணிதத்தொகுப்பு.

இந்தப் புத்தகத்தை படிப்பவர் எவரும் குர்ஆனின் கணித அற்புதத்தை எளிதாகப் பரிசோதித்திட இயலும். “கடவுள்” (அல்லாஹ்) எனும் வார்த்தை இப்புத்தகம் முழுவதும் தடித்த பெரிய எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு பக்கத்தின் கீழ்ப் பகுதியிலும் “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்புத்தகத்தின் கடைசிப் பக்கமான பக்கம் 372, “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் மொத்த நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை 2698 அல்லது 19 X 142 என்று காட்டுகின்றது.
இன்னும் கூடுதலாக, “கடவுள்” எனும் வார்த்தை காணப்படுகின்ற வசனங்கள் அனைத்தின் எண்களையும் நாம் கூட்டும்போது நாம் பெறுகின்ற கூட்டுத் தொகையானது 118123, இதுவும் ஒரு 19ன் பெருக்குத் தொகையே ஆகும் (118123 = 19 X 6217). பத்தொன்பது என்பது குர்ஆனுடைய கணித ரீதியிலான கட்டமைப்பு முழுவதற்குமான பொதுவான வகுக்கும் எண் ஆகும். இந்தக் குறிப்பிடத் தகுந்த விசயம் மட்டுமே குர்ஆன் இந்த உலகிற்கு கடவுளின் செய்தியாக உள்ளது என்பதற்கு மறுக்க இயலாத சான்றாக இருப்பதற்கு போதுமானது. மனிதனால் அல்லது மனிதர்களால் “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் இடம் பெறுதலை 2698 எண்ணிக்கையிலும் மேலும் அவை இடம்பெறும் வசன எண்களின் எண்ணிக்கையையும் இவ்வாறு செய்திருக்க இயலாது. முக்கியமாக (1) அறியாமைக் காலம் எனக் கருதப்பட்ட அக்காலத்தில் குர்ஆன் அருளப்பட்டதையும், (2) சூராக்களும் வசனங்களும் அவை வெளியிடப்பட்ட காலம், இடம் போன்றவற்றிற்கு ஏற்ப பிரிக்கப்பட்டிருந்தன என்ற உண்மையையும் கருத்தில் கொண்டு காணும்போது இது ஒரு போதும் செய்து விட இயலாத விசயம் ஆகும். வெளிப்பாட்டின் இறங்குவரிசையானது இறுதி வடிவத்திலிருந்தும் மிகவும் மாறுபட்டிருந்தது (பின் இணைப்பு 23). இருந்த போதிலும், குர்ஆனின் கணிதக் கட்டமைப்பு “கடவுள்” எனும் வார்த்தையோடு நின்றுவிடுவதில்லை, அது மிகவும் பரந்தது, மிகவும் சிக்கலானது, மொத்தத்தில் விரிவானது.

 

எளிய உண்மைகள்

குர்ஆனைப் போலவே, குர்ஆனின் கணிதக் குறியீடும் மிகவும் எளிய நிலையிலிருந்து மிகவும் சிக்கலான நிலை வரையிலும் விரிந்திருக்கின்றது. எளிய உண்மைகள் என்பது எந்த சாதனங்களையும் பயன்படுத்தாமலே ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க முடிகின்ற உண்மைகளாகும். சிக்கலான உண்மைகளை கண்டறிய ஒரு கணக்கிடும் கருவியின் அல்லது கணினியின் உதவி தேவைப்படுகின்றது. பின்வரும் உண்மைகள் எந்த சாதனங்களின் உதவியுமின்றி நிரூபிக்கக் கூடியவை :

 

1. பஸ்மலாஹ் என அறியப்பட்ட முதல் வசனம் (1:1) .......... 19 எழுத்துக்கள் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
2. குர்ஆன் 114 சூராக்களையுடையதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, அது .......... 19 X6.
3. குர்ஆனில் உள்ள மொத்த வசனங்களின் எண்ணிக்கை 6346, அல்லது .......... 19 X334
(6234 எண்ணிடப்பட்ட வசனங்கள் & 112 எண்ணிடப்படாத வசனங்கள் (பஸ்மலாஹ்கள்) 6234+112 = 6346) இதனைக் கவனியுங்கள் 6+3+4+6 = ..........19.
4. குறிப்பாக சூரா 9ல் பஸ்மலாஹ் இல்லாத நிலையிலும், அது 114 முறை காணப்படுகின்றது (சூரா 27ல் அது இருமுறை காணப்படுகின்றது) & 114 = .......... 19 X6
5. சூரா 9ன் விட்டுப்போன பஸ்மலாஹ்விலிருந்து சூரா 27ன் அதிகப்படியான பஸ்மலாஹ் வரையிலும் மிகச் சரியாக........... 19 சூராக்கள்.
6. இதனைத் தொடர்ந்து, சூரா 9லிருந்து 27 வரையிலுமுள்ள சூரா எண்களின் மொத்தத்தொகை (9+10+11+12+...26+27) 342 அல்லது .......... 19 X18.
7. இந்த மொத்தத் தொகை (342), சூரா 27ன் இரண்டு பஸ்மலாஹ்களுக்கும் இடையிலுள்ள வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாயுள்ளது, மேலும் 342 = ..........19 X18.
8. பிரபலமான முதல் வெளிப்பாடு (96:1-5)..........19வார்த்தைகள் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
9. இந்த 19 வார்த்தைகளைக் கொண்ட முதல் வெளிப்பாடு 76 எழுத்துக்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது .......... 19 X4.
10. இறக்கப்பட்ட வரிசையில் முதலாவதான, சூரா 96,..........19 வசனங்கள் உடையதாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
11. இறக்கப்பட்ட வரிசையில் முதலாவதான இந்த சூரா, கடைசி சூராவிற்கு மேலாய் .......... 19வது சூராவாக இடம் பெற்றிருக்கின்றது.
12. சூரா 96, 304 அரபி எழுத்துக்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் 304 = ................. 19 X16
13. கடைசி வெளிப்பாடான (சூரா 110) ............... 19 வார்த்தைகள் உடையதாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
14. கடைசி வெளிப்பாட்டின் முதல் வசனம் (110:1)............ 19 எழுத்துக்கள் உடையதாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
15. 14 வெவ்வேறு அரபி எழுத்துக்கள், 14 வெவ்வேறு “குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளின்” வரிசைகளை அமைக்கின்றன (2:1ல் உள்ள அ.ல.ம. போன்றவை), மேலும் 29 சூராக்களில் முற் சேர்க்கையாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த எண்களைக் கூட்டினால் 14+14+29 = 57 = .......... 19 X3.
16. குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகள் காணப்படும் 29 சூரா எண்களின் மொத்தத் தொகையானது 2+3+7+.......+50+68 = 822, மேலும் 822+14 ( 14 தலைப்பெழுத்துகளின் வரிசைகள்) = 836 அல்லது .......... 19 X44
17. தலைப்பெழுத்துக்களுடைய முதல் சூராவிற்கும் (சூரா 2) தலைப்பெழுத்துக்களுடைய கடைசி சூராவிற்கும் (சூரா 68) இடையே 38 தலைப்பெழுத்துகள் இல்லாத சூராக்கள் உள்ளன ................ 19 X2
18. தலைப்பெழுத்துக்களுடைய முதல் மற்றும் கடைசி சூராக்களுக்கு இடையே மாறி மாறி வரும் தலைப்பெழுத்துக்களுடைய மற்றும் தலைப்பெழுத்துகள் இல்லாத சூராக்களின் குழுக்கள் .............19
19. குர்ஆன் 30 வெவ்வேறான எண்களைக் குறிப்பிடுகின்றது : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50,000 & 100,000. இந்த எண்களின் கூட்டுத்தொகையானது 162146, இது = .......... 19 X8534.

இது சுருக்கமாகத் திரட்டப்பட்ட எளிய உண்மைகளின் தொகுப்பு ஆகும்.
இலக்கிய ரீதியிலான கணிதத் தொகுப்பு

மற்றெந்த புத்தகத்திலும் ஒருபோதும் காணஇயலாத தனித்துவமிக்க குறிப்பிடத் தகுந்த விசயங்களால் குர்ஆனின் குணாதிசயம் விவரிக்கப்படுகின்றது; ஒரு வரிசைக்கு ஒன்று முதல் ஐந்து எழுத்துக்கள் வரையிலும் உடையதாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் “குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளின்” 14 வெவ்வேறு வரிசைகளைக் கொண்டு 29 சூராக்கள் முற்சேர்க்கை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. பதினான்கு எழுத்துகள், அரபி எழுத்துக்களில் பாதி, இந்தத் தலைப்பெழுத்துகளில் பங்கு கொண்டிருக்கின்றது. குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளின் அர்த்தமானது 14 நூற்றாண்டுகளாய் தெய்வீகமாக பாதுகாக்கப்பட்ட இரகசியமாய்  தொடர்ந்திருக்கின்றது.

               

                குர்ஆன் 10:20லும் 25:4-6லும் அதன் அற்புதம், அதாவது தெய்வீக எழுத்தாளரின் சான்றானது முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்டதொரு தவணை வரையிலும் தொடர்ந்து இரகசியமாய் இருக்கும்படி விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது என விளக்குகின்றது.

அட்டவணை 1: குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளையும்

    அவற்றின் சூராக்களையும் கொண்ட பட்டியல்

       

சூரா எண்

சூரா எண்

குர்ஆனிய தலைப்பு

தலைப்பெழுத்துக்கள்.

1

2

பசுங்கன்று

அ.ல.ம.

2

3

ஆலி - இம்ரான்

அ.ல.ம.

3

7

ஆன்மா தூய்மையடையும் இடம்

அ.ல.ம.ஸ

5

11

ஹூத்

அ.ல.ர

4

10

ஜோனா

அ.ல.ர

6

12

ஜோஸஃப்

அ.ல.ர

7

13

இடி

அ.ல.ம.ர

8

14

ஆப்ரஹாம்

அ.ல.ர.

9

15

அல்-ஹிஜ்ர் பள்ளத்தாக்கு

அ.ல.ர

10

19

மேரி

கா.ஹ.ய.’ஐ.ஸ.

11

20

தா.ஹா.

த.ஹ.

12

26

கவிஞர்கள்

த.ஸீ.ம.

13

27

எறும்பு

த.ஸீ.

14

28

சரித்திரம்

த.ஸீ.ம.

15

29

சிலந்தி

அ.ல.ம.

16

30

ரோமானியர்கள்

அ.ல.ம.

17

31

லுக்மான்

அ.ல.ம.

18

32

சிர வணக்கம்

அ.ல.ம.

19

36

யா.ஸீன்

ய.ஸீ.

20

38

ஸாத்

ஸ.

21

40

மன்னிப்பவர்

ஹா.ம.

22

41

விவரிக்கப்பட்டது

ஹா.ம.

23

42

கலந்தாலோசித்தல்

ஹா.ம.‘ஐ. ஸீ. க.

24

43

ஆபரணங்கள்

ஹா.ம.

25

44

புகை

ஹா.ம.

26

45

முழந்தாளிடுதல்

ஹா.ம.

27

46

மணற்குன்றுகள்

ஹா.ம.

28

50

காஃப்

க.

29

68

பேனா

நூ.

 

அவர்கள், “அவருடைய இரட்சகரி டமிருந்து அவருக்கு ஓர் அற்புதம் வரவில்லையே ஏன்?” என்று கூறினார்கள். “கடவுள் ஒரு வருக்கு மட்டுமே எதிர்கால த்தைப் பற்றித் தெரியும். ஆகவே, காத்திருங்கள், நானும் உங்களுடனே காத்திருக்கின்றேன்”என்று கூறுவீராக. (10:20)

******

நம்ப மறுப்பவர்கள், “இது மற்ற சில மனிதர்களின் உதவியுடன் அவர் உருவாக்கிக் கொண்ட ஓர் இட்டுக் கட்டலேயாகும்” என்று கூறினார்கள். உண்மையில், அவர்கள் ஓர் இறை நிந்தனையையும் மேலும் ஒரு பொய்மையையும் கூறிவிட்டனர்.

மற்றவர்கள், “அவர் எழுதிக் கொண்ட கடந்த காலக்கட்டுக் கதைகள்: அவை அவருக்கு இரவும், பகலும் எடுத்துக் கூறப் பட்டன” என்று கூறினார்கள். “வானங்கள் மற்றும் பூமியின் “இரகசியத்தை” அறிந்த ஒருவரிடமிருந்து இது அனுப்பப்பட்டுள்ளது” என்று கூறுவீராக. நிச்சயமாக, “அவர் மன்னிப்பவர், மிக்க கருணையாளர். (25:4-6)


இந்தக் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகள் குர்ஆனின் 19 அடிப்படையிலான கணித அற்புதத்தின் பெரும் பகுதியினை அமைக்கின்றன.
சரித்திரப் பின்னணி
1968ல் ஏற்கனவே இருக்கின்ற குர்ஆனின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் கடவுளின் இறுதி ஏற்பாட்டின் உண்மையான செய்தியினை வழங்கவில்லை என்பதை நான் உணர்ந்தேன். உதாரணத்திற்கு, மிகவும் பிரபலமான மொழிபெயர்ப் பாளர்கள் இரண்டுபேர், யூசுப் அலி மற்றும் மர்மடூக் பிக்தால் ஆகியோர், 39:45 ல் இருக்கும் குர்ஆனுடைய பெரும் அளவுகோலின் முன் தங்களுடைய களங்கமடைந்த மார்க்கரீதியிலான ஐதீகங்கள் வந்தபோது, அதனை விட்டும் மீளமுடியவில்லை.
கடவுள் மட்டும் என்று கூறப்படும் பொழுது மறுவுலகின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்களின் இதயங்கள் வெறுப்பினால் சுருங்கி விடுகின்றன. ஆனால் அவருடன் மற்றவர்களை சேர்த்து கூறப்படும் பொழுது அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர். (39:45).
யூசுப் அலி அவருடைய மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து “மட்டும்” எனும் மிக முக்கியமான வார்த்தையை விட்டுவிட்டார், மேலும் “(கடவுள்கள்)” எனும் வார்த்தையை உட்புகுத்தியதன் மூலம் வசனத்தில் மீதமுள்ளவற்றை மாற்றியமைத்துவிட்டார். இவ்வாறாக அவர் மிக முக்கியமான இந்த குர்ஆனிய அளவு கோலை முற்றிலுமாக சிதைத்துவிட்டார். அவர் 39:45ஐ பின்வருமாறு மொழிபெயர்த்துள்ளார்:
dகடவுள், ஒரே ஒருவரை, குறிப்பிடும் போது, மறு உலக வாழ்வில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுடைய இதயங்கள் வெறுப்பும் திகிலும் கொண்டு நிரம்பியிருக்கின்றன; ஆனால் அவரைத் தவிர மற்ற (கடவுள்கள்) குறிப்பிடும் போது, கவனிக்கின்றனர், அவர்கள் இன்பம் கொண்டு நிறைந்திருக்கின்றனர். (39:45). (A. யூசுப் அலி மொழி பெயர்ப்பிற்கு ஏற்ப)

“கடவுளை, ஒரே ஒருவர், எனக் குறிப்பிடும் சொற்றொடரும்”, “கடவுள் மட்டும் என்று குறிப்பிடும் சொற்றொடரும்” ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. “கடவுள், ஒரே ஒருவர்” என குறிப்பிடும் ஒரு நபர் முஹம்மதையோ அல்லது இயேசுவையோ கூட  அவ்வாறு குறிப்பிட இயலும், இதனால் எவர் ஒருவரும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் “கடவுள் மட்டும்” என்று குறிப்பிட்டு விட்டால், நீங்கள் வேறு எவர் ஒருவரையும் அவ்வாறு குறிப்பிட இயலாது, மேலும் பெரும் திரளான மக்கள் - முஹம்மதை அல்லது இயேசுவை இணைத்தெய்வ வழிபாடு செய்பவர்கள் - அமைதியிழந்துவிடுவார்கள். இவ்விதமாக, இது அவருடைய களங்க மடைந்த நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியதால், குர்ஆனுடைய உண்மையை வழங்கிட யூசுப் அலி தாமாகவே முன்வர முடியவில்லை.

 

      மர்மடூக் பிக்தால் “மட்டும்” என்பதை சரியாக மொழிபெயர்த்துள்ளார், ஆனால் இடைப்பகுதிகளில் அவருடைய சொந்த நம்பிக்கையை புகுத்துவதன் மூலம் அளவு கோலை சிதைத்துவிட்டார். அவர் 39:45ஐ பின்வருமாறு மொழிபெயர்த்தார்:

மேலும் கடவுளை மட்டும் குறிப்பிடும்போது, மறுஉலக வாழ்வில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுடைய இதயங்கள் எதிர்க்கின்றன, மேலும் அவருக்கு இணையாக (அவர்கள் வழிபடுகின்ற) மற்றவர்களைக் குறிப்பிடும் போது, கவனிக்கின்றனர்! அவர்கள் திருப்தி கொள்கின்றனர். (39:45) (மர்மடூக் பிக்தால் மொழிபெயர்ப்பிற்கேற்ப)

கடவுளுடைய வார்த்தையின் உண்மைநிலை இவ்விதமாக சிதைக்கப்பட்டதை நான் கண்டபோது, என்னுடைய சொந்தக் குழந்தைகளின் நலனுக்காக குர்ஆனை மொழிபெயர்க்க நான் முடிவு செய்தேன். தொழில்ரீதியாக நான் ஒரு இரசாயன நிபுணராக இருந்தாலும், மேலும் மதரீதியிலான என்னுடைய பின்னனி பெரியளவில் இருந்தபோதிலும் - எகிப்தில் என்னுடைய தந்தை, பலரும் அறிந்த சூஃபி தலைவர் - நான் முழுவதுமாக புரிந்து கொண்டாலன்றி ஒரு வசனத்திலிருந்து அடுத்த வசனத்திற்கு நான் செல்வதில்லை என கடவுளிடத்தில் நான் பிரமாணம் செய்தேன்.

 

      நான் கண்டெடுக்க முடிந்த அளவு, கிடைக்கக் கூடிய அனைத்து மொழிபெயர்ப்புகளையும் விளக்க உரைகளையும் (தஃப்ஸீர்) நான் வாங்கினேன், ஒரு பெரிய மேஜையின் மீது அவற்றை வைத்தேன், என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பைத் துவங்கினேன். முதல் சூரா, திறவுகோல், சில நாட்களில் முடிந்து போனது. சூரா 2 இல் முதல் வசனமானது “அ.ல.ம.” இந்த வசனத்தின் மொழிபெயர்ப்பு நான்கு வருடங்கள் எடுத்துக்கொண்டது, மேலும் “அந்த இரகசியம்” - குர்ஆனின் மாபெரும் கணித அற்புதம் - அதன் தெய்வீக திரைவிலகலும் அதே சமயத்தில் நடைபெற்றது.

 

                “குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளான அ.ல.ம, அல்லது மற்றெந்த தலைப்பெழுத்துகளின் அர்த்தத்தையோ அல்லது முக்கியத்துவத்தைப் பற்றியோ ஒருவரும் அறிந்திருக்கவில்லை” என குர்ஆனிய விளக்கவுரைகளைக்

      கொண்ட அனைத்துப் புத்தகங்களும் ஏகமனதாக ஒப்புக் கொள்கின்றன. குர்ஆனை கணினியில் எழுதி, முழுப்புத்தகத்தையும் ஆராய்ந்திடவும், மேலும் இந்தக் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளுக்கு இடையே ஏதேனும் கணித சம்பந்தம் உள்ளதா என பார்ப்பதற்கும் நான் முடிவு செய்தேன்.

 

ஒரு மிகப்பெரிய கணினியுடன் தொலைபேசி மூலம் இணைக்கப்பட்ட காலமுறை - பங்கீட்டு முனையம் ஒன்றினை நான் பயன்படுத்தினேன். என்னுடைய அனுமானத்தை சோதித்தறிவதற்கு, 42 மற்றும் 50 வது சூராக்களிலுள்ள “க” (காஃப்), 7,19, மற்றும் 38வது சூராக்களிலுள்ள “ஸ“ (ஸாத்) மேலும் சூரா 68ல் உள்ள “நூ” (நூன்) போன்ற ஒற்றையெழுத்து குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளில் கவனம் செலுத்திட நான் முடிவு செய்தேன். மிரகிள் ஆஃப்தி குர்ஆன்: சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த மிஸ்டீரியஸ் ஆல்ஃபாபெட்ஸ் (இஸ்லாமிக் புரொடக்ஸன்ஸ் 1973) எனும் என்னுடைய முதல் புத்தகத்தில் விவரித்துள்ள படி இந்த இரகசியத்தை அவிழ்ப்பதற்காக செய்யப்பட்ட முந்தைய முயற்சிகள் பலவும் தோல்வியடைந்திருந்தன.
குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்து “க” (காஃப்)

தலைப்பெழுத்தாக “க” வைக் கொண்ட சூராக்களான 42 மற்றும் 50 ஆகியவை ஒரே எண்ணிக்கையில், 57 மற்றும் 57 “க” களைக் கொண்டிருந்ததை கணினி மூலம் பெற்ற தகவல்கள் காட்டியது. நன்கு கவனத்துடன் செய்யப்பட்ட கணிதக் கட்டமைப்பு குர்ஆனில் இருக்கக் கூடும் என்பதற்கு அதுதான் முதல் குறிப்பாக இருந்தது.

                50வது சூரா “க” என பெயரிடப்பட்டது, “க” கொண்டு முற்சேர்க்கை செய்யப்பட்டது, மேலும் முதல் வசனம், “க”, மற்றும் பிரகாசமுள்ள குர்ஆன்” என்று குறிப்பிடுகின்றது. இது, “க” குர்ஆனைக் குறிப்பதாக இருக்கின்றது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றது, மேலும் தலைப்பெழுத்தாக “க”வைக் கொண்ட அந்த இரண்டு சூராக்களிலுள்ள “க”களின் மொத்த எண்ணிக்கையானது குர்ஆனுடைய 114 சூராக்களை (57+57 = 114 = 19X6) எடுத்துச் சொல்லுகின்றது.” இந்த எண்ணமானது குர்ஆனில் “குர்ஆன்” என்கின்ற வார்த்தை 57 தடவைகள் காணப்படுகின்ற உண்மையின் மூலம் பலப்படுத்தப்பட்டது.

  சூரா “க” வில் குர்ஆன் “மஜித்” (பிரகாசமுள்ள) என விவரிக்கப்படுகின்றது, மேலும் “மஜித்” எனும் அரபிவார்த்தை, எழுத்தெண் மதிப்பாக 57ஐ கொண்டிருக்கின்றது: ம(40)+ஜ(3)+இ(10)+த்(4) = 57.

 42 வது சூரா 53 வசனங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் 42+53 = 95 = 19X5.

 50வது சூரா 45 வசனங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் 50+45 = 95 = 19X5, 42வது சூராவிலுள்ளது போல் அதே மொத்தத் தொகை.

      குர்ஆன் முழுவதிலுமுள்ள ஒவ்வொரு 19வது வசனத்திலுள்ள “க” எழுத்தை எண்ணினால், மொத்த எண்ணிக்கையாக வருவது 76, 19X4. “க” எழுத்துடன் தொடர்புடையதொரு தகவல் தொகுப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது:

1. “க” சூராவில் (எண் 50) “க”ன் அடுத்தடுத்த நிகழ்வானது 57, 19X3.

2. மற்றொரு “க” எனும் தலைப்பெழுத்தைக் கொண்ட சூராவில் (எண் 42) இந்த எழுத்து “க” சரியாக அதே எண்ணிக்கையில், 57 முறைக் காணப்படுகின்றது.

3. “க” ஐ தலைப்பெழுத்தாகக் கொண்ட இரண்டு சூராக்களிலும் “க” உடைய மொத்த நிகழ்வானது  114 ஆகும், இது குர்ஆனில் உள்ள சூராக்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகும்.

4. “குர்ஆன்” எனும் வார்த்தை குர்ஆனில் 57 முறை குறிப்பிடப்படுகின்றது.

5. “மஜித்” (பிரகாசமுள்ளது) எனும் குர்ஆனுக்கான விளக்கம், “க”குறியீடு காணப்படும் ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள “க” எழுத்தின் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. “மஜித்”                எனும் வார்த்தை கொண்டிருக்கும் எழுத்தெண் மதிப்பு 57 ஆகும்.

6. 42வது சூரா 53 வசனங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் 42+53ன் கூட்டுத்தொகை 95 ஆகும், அல்லது 19X5.

7. 50வது சூரா 45 வசனங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் 50+45, இதுவும் 95 ஆகும், அல்லது 19X5.

8. குர்ஆன் முழுவதிலுமுள்ள “19” எண்ணிடப்பட்ட வசனங்கள் அனைத்திலுமுள்ள “க”ன் எண்ணிக்கை 76,19X4 ஆகும்.

காட்சிக்குப் புலனாகின்ற குர்ஆனுடைய கணிதத் தொகுப்பு வெளிப்படத் தொடங்கி விட்டது.  உதாரணத்திற்கு, லோத்தை நம்ப மறுத்த மக்கள் 50:13ல் குறிப்பிடப்படுகின்றனர் மேலும் அது குர்ஆனில் 13 முறைக் காணப்படுகின்றது என்பது கவனிக்கப்பட்டது - 7:80; 11:70, 74,89; 21:74; 22:43; 26:160; 27:54,56; 29:28; 38:13; 50:13 மற்றும் 54:33.

 

      ஒரே சீராக முரணில்லாது, அவர்கள் “கவ்ம்” என்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்,  ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு “க”வை  தலைப்பெழுத்தாக கொண்ட சூரா 50 ஆகும், அதில் அவர்கள் “இக்வான்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். தெளிவாக, வழக்கமான “க” எழுத்தைக் கொண்டிருக்கும் “கவ்ம்” எனும் வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், சூரா 50ல் உள்ள “க” எழுத்தின் எண்ணிக்கை 58 ஆக ஆகியிருக்கும், மேலும் இந்த அற்புதம் முழுவதும் மறைந்து போயிருக்கும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணிதத்தின் பரிபூரணமான நுணுக்கத்தின்படி பூரண சரிநிலையின் பிரகாரம், ஒரு தனி எழுத்தினில் ஏற்படும் மாற்றம் கட்டமைப்பைக் குலைத்து விடும்.

 

      மற்றொரு பொருத்தமான உதாரணம் 3:96லுள்ள மெக்காவிற்கான குறிப்பு “பெக்கா” என்றுள்ளதாகும்! நன்கு அறியப்பட்ட நகரத்தின் வித்தியாசமான இந்த எழுத்திலக்கணம் இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்கு பல நூற்றாண்டுகளாக புதிராக இருந்தது. குர்ஆனில் 48:24ல் மெக்கா மிகச்சரியாக எழுத்திலக்கணம் செய்யப்பட்டிருந்தபோதிலும், 3:96ல் “ம”  எனும் எழுத்து “ப”  எனும் எழுத்தால் ஈடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 3வது சூரா ஒரு “ம” குறியீடு கொண்ட சூராவாகும், மேலும் 3:96ல் மெக்கா மிகச்சரியாக எழுதப்பட்டிருந்தால் “ம” எழுத்தின் எண்ணிக்கை குர்ஆனின் இரகசியக் கட்டமைப்பிலிருந்து பிசகியிருக்கும்.

 

      மற்றொரு பொருத்தமான உதாரணம் 3:96லுள்ள மெக்காவிற்கான குறிப்பு “பெக்கா” என்றுள்ளதாகும்! நன்கு அறியப்பட்ட நகரத்தின் வித்தியாசமான இந்த எழுத்திலக்கணம் இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்கு பல நூற்றாண்டுகளாக புதிராக இருந்தது. குர்ஆனில் 48:24ல் மெக்கா மிகச்சரியாக எழுத்திலக்கணம் செய்யப்பட்டிருந்தபோதிலும், 3:96ல் “ம”  எனும் எழுத்து “ப”  எனும் எழுத்தால் ஈடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 3வது சூரா ஒரு “ம” குறியீடு கொண்ட சூராவாகும், மேலும் 3:96ல் மெக்கா மிகச்சரியாக எழுதப்பட்டிருந்தால் “ம” எழுத்தின் எண்ணிக்கை குர்ஆனின் இரகசியக் கட்டமைப்பிலிருந்து பிசகியிருக்கும்.

நுவ்ன் (நூன்)

இந்தத் தலைப்பெழுத்து தனித்துவமிக்கது; இது ஒரு சூராவில் 68வது சூராவில் மட்டும் காணப்படுகின்றது,  மேலும் மூலப்பிரதியில் இந்த எழுத்தின் பெயர் மூன்று எழுத்துக்களாக - நூன் வாவ் நூன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் ஆகையால் இது இரண்டு நூன்களாக கணக்கிடப்படுகின்றது. “நூ” ஐத் தலைப்பெழுத்தாக கொண்ட சூராவில் இந்த எழுத்தின் மொத்த எண்ணிக்கை 133 , 19X7ஆகும்.

      குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளில் கடைசியான “நூ” (அட்டவணை 1ஐ பார்க்கவும்), எண்ணிக்கையிலான தொரு சிறப்புக் குறிப்புகளை வெளிக் கொணர்ந்திருக்கின்றது என்பது உண்மையாகும். உதாரணத்திற்கு, முதல் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்திலிருந்து (2:1ல் உள்ள அ.ல.ம.) கடைசித் தலைப்பெழுத்து 68:1ல் உள்ள “நூ” வரையிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை 5263, அல்லது 19X277 ஆகும்.

      முதல் தலைப்பெழுத்திற்கும் கடைசித் தலைப்பெழுத்திற்கும் இடையில் கடவுள் (அல்லாஹ்) எனும் வார்த்தை 2641 (19X139) முறைக் காணப்படுகின்றது. கடவுள் எனும் வார்த்தையின் மொத்த நிகழ்வுகள் 2698 ஆக இருப்பதால், ஒரு பக்கம் 2:1ல் உள்ள “அ.ல.ம.”தலைப்பெழுத்துகளுக்கு வெளியிலும், மற்றொரு பக்கம் 68:1ல் உள்ள “நூ”தலைப்பெழுத்திற்கு வெளியிலும் அதனுடைய நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றது, அந்த நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை 57, 19X3 ஆகும். 9 லிருந்து 20 வரையிலுமுள்ள அட்டவணைகள்  “நூ”தலைப்பெழுத்து இரண்டு “நூ”களை வெளிக்காட்டும் படி எழுத்திலக்கணம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நிரூபிக்கின்றது.

ஸ(ஸாத்)
இந்தத் தலைப்பெழுத்து 7,19 மற்றும் 38 ஆகிய சூராக்களில் முற்சேர்க்கையாக இருக்கின்றது, மேலும் இந்த மூன்று சூராக்களிலுமுள்ள “ஸ” (ஸாத்) எழுத்தின் மொத்த நிகழ்வுகள் 152,19X8 ஆகும். (அட்டவணை 2). 7:69ல், “பஸ்ததன்” எனும் வார்த்தை அச்சிடப்பட்ட சில புத்தகங்களில் “ஸீ” (ஸீன்) எனும் எழுத்திற்கு பதிலாக, “ஸ” (ஸாத்) எனும் எழுத்துடன் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது குர்ஆனுடைய குறியீட்டை சீர்குலைக்கின்ற தவறான சிதைவாகும். குர்ஆனின் மிகப்பழமையான பிரதியான, தாஷ்கண்ட் பிரதியினை கவனித்துப் பாத்ததன் மூலம், “பஸ்ததன்” என்ற வார்த்தை “ஸீன்” என்ற எழுத்தைக் கொண்டு சரியாக எழுதப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது (கீழேயுள்ள புகைப்படப் பிரதியை பார்க்கவும்).

அட்டவணை 2: ஸாத்குறியீடுசெய்யப்பட்டசூராக்களில்”  (ஸாத்)

எழுத்தின்அடுத்தடுத்தநிகழ்வுகள்

சூரா

அடுத்தடுத்து வருகின்ற “ஸ”

7

97

19

26

38

29

 

152

 

(19x8)

 

தாஷ்கண்ட் குர்ஆனிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நகல்

சரித்திரக் குறிப்பு

 

    “19” குர் ஆனின் பொதுவான வகு எண்ணாக இருக்கின்றது எனும் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு உண்மையாக ஆனது ஜனவரி 1974ல், இது ஜுல்-ஹிஜ்ஜா 1393 ஹி.பி (ஹிஜ்ரிக்கு பின்பு) உடன் ஒத்திருக்கின்றது. குர்ஆன் வெளிப்படுத்தப்பட்டது 13ஹி.மு.வில் (ஹிஜ்ரிக்கு முன்பு). குர்ஆன் வெளிப்படுத்தப்பட்டது முதல் அதனுடைய அற்புதம் வெளிப்பட்டது வரையிலுமான ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை 1393+13 = 1406 = 19X74. மேலே குறிப்பிட்டதைப்போல அற்புதத்தின் திரைநீக்கம் நேரிட்டது ஜனவரி 1974ல். 19X74. சந்திர ஆண்டுகளுக்கும் 1974 சூரிய ஆண்டுகளுக்குமிடையிலுள்ள பரஸ்பர சம்பந்தம் கவனத்தை தப்பவிடாது. “19” சூரா 74ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனும் உண்மையின் பார்வையில் இது பிரத்யேகமாக தெய்வீக சக்தியினாலானது.

ய. ஸீ. (யா ஸீன்)

இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் சூரா 36ல் முற்சேர்க்கையாயிருக்கின்றது. இந்த சூராவில் “ய” (யா) எனும் எழுத்து 237 முறைக் காணப்படுகின்றது, அதே சமயம் “ஸீ” (ஸீன்) எனும் எழுத்து 48 முறைக் காணப்படுகின்றது. இந்த இரண்டு எழுத்துக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 285, 19X15ஆகும்.

               
“ய” எனும் எழுத்து குர்ஆனில் இரண்டு விதமாக எழுதப்பட்டுள்ளது: ஒன்று வெளிப்படையானது, மற்றொன்றோ நுட்பமானது. அரபிமொழியை நன்கு அறியாதவர்களுக்கு இந்த எழுத்தினுடைய நுட்பமான வடிவம் குழப்பமாக இருக்கலாம். ஒரு நல்ல உதாரணம் “அராணி  ”  என்கிற வார்த்தை. இது 12:36ல் இரண்டு முறை கூறப்பட்டுள்ளது.  இதில் “ய” எழுத்து வார்த்தையில் இருமுறை பயன்பட்டுள்ளது, முதல் “ய” நுட்பமானதாகவும், இரண்டாவது வெளிப்படையானதாகவும் உள்ளது. சூரா 36 நுட்பமான வடிவமுடைய “ய” எழுத்து ஒன்றினைக் கூடக் கொண்டிருக்கவில்லை. இது ஒரு குறிப்பிடத் தகுந்த முக்கியமான விசயமாகும் மேலும் பொதுவாக சூரா 36 போன்ற நீளமான சூராக்களில் காணப்படுகின்ற ஒன்றும் அல்ல. குர்ஆன்: விஷீவல் ப்ரெசன்டேசன் ஆஃப்  த மிரகிள் எனும் என்னுடைய புத்தகத்தில் (இஸ்லாமிக் ப்ரொடக்சன்ஸ், 1982), சூரா 36ல் உள்ள ஒவ்வொரு “ய” மற்றும் “ஸீ”எழுத்துக்களும் நட்சத்திரக் குறியீடு கொண்டு அடையாளமிடப்பட்டுள்ளது.

ஹா. ம. (ஹ்ஹா மீம்)

சூரா 40லிருந்து சூரா 46 வரையிலுமுள்ள  ஏழு சூராக்கள் “ஹா  ” “ம ” எழுத்துக்களைக் கொண்டு முற்சேர்க்கை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த “ஹா.ம”வைத் தலைப்பெழுத்துகளாகக் கொண்ட ஏழு சூராக்களில் இந்த இரண்டு எழுத்துக்களின் மொத்த நிகழ்வுகள் 2147 , அல்லது 19X113ஆகும். விவரிக்கப்பட்ட புள்ளி விபரங்கள் 3வது அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

     

      இயற்கையாகவே, “ஹா. ம.”வைத் தலைப் பெழுத்துகளாகக் கொண்ட ஏழு சூராக்களில் எந்த ஒன்றிலாவது “ஹா” அல்லது ‘ம” எழுத்துக்களில் ஒரு எழுத்தினில் ஏற்படும் மாறுதலும் இந்த சிக்கலான அற்புதத்தை சிதைத்துவிடும்.

அட்டவணை 3:  “ஹா. ம” குறியீடு செய்யப்பட்ட ஏழு சூராக்களில்

“ஹா” மற்றும் “ம” எழுத்துக்களின் நிகழ்வுகள்

 

அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள்

சூராஎண்

“ஹா”

“ம”

“ஹா + ம”

40

64

380

444

41

48

276

324

42

53

300

353

43

44

324

368

44

16

150

166

45

31

200

231

46

36

225

261

---

---

---

292

1855

2147

(19X113)

 

‘ஐ. ஸீ. க. (ஐன் ஸீன் காஃப்)
இந்தத் தலைப்பெழுத்துகள் சூரா 42 னுடைய 2வது வசனத்தை அமைக்கின்றது, மேலும் இந்த சூராவில் இந்த எழுத்துக்களின் மொத்த நிகழ்வுகள் 209, அல்லது 19X11 ஆகும். “‘ஐ”(ஐன்) எனும் எழுத்து 98 முறை காணப்படுகின்றது, “ஸீ” (ஸீன்) எனும் எழுத்து 54 முறை காணப்படுகின்றது, மேலும் “க” (காஃப்) எனும் எழுத்து 57 முறை காணப்படுகின்றது.

அ.ல.ம. (அலிஃப் லாம் மீம்)

அ”, “ல” மற்றும் “ம” எழுத்துக்கள் தான் அரபிமொழியில் அதிகமாக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்ற எழுத்துக்களாகும், மேலும் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளில் “அ” பிறகு “ல” பிறகு “ம” என்று நாம் காணுகின்ற அதேவரிசையிலே தான் அவை உள்ளன. இந்த எழுத்துக்கள் ஆறு சூராக்களின் முற்சேர்க்கையாய் உள்ளன - 2, 3, 29, 30, 31 மற்றும் 32 - மேலும் அந்த ஆறு சூராக்கள் ஒவ்வொன்றிலுஎம் இந்த மூன்று எழுத்துக்களின் மொத்த நிகழ்வுகள் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.(முறையே 9899 (19X521), 5662 (19X298), 1672 (19X88), 1254 (19X66), 817 (19X43), மற்றும் 570 (19X30). இவ்விதமாக, இந்த ஆறு சூராக்களிலும் இந்த மூன்று எழுத்துக்களின் மொத்த நிகழ்வுகள் 19874 (19X1046)ஆகும் , மேலும் இந்த எழுத்துக்களில் ஏற்படும் ஒரு மாற்றமானது இந்த அற்புதத்தைக் குலைத்து விடும்.

அட்டவணை 4: அ. ல. ம. தலைப்பெழுத்துகளையுடைய சூராக்களில்

“அ”, “ல”, “ம” எழுத்துக்களின் நிகழ்வுகள்

அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள்

 

சூரா எண்

“அ”

“ல”

“ம”

மொத்தம்

2

4502

3202

2195

9899 (19x521)

3

2521

1892

1249

5662 (19x298)

29

774

554

344

1672 (19x88)

30

544

393

317

1254 (19x66)

31

347

297

173

817 (19x43)

32

257

155

158

570 (19x30)

8945

6493

4436

19874 (19x1046)

 

அ. ல. ர. (அலிப் லாம் ரா)

  அ. ல. ர. (அலிப் லாம் ரா)  இந்தத் தலைப்பெழுத்துகள் 10, 11, 12, 14 மற்றும் 15 ஆகிய சூராக்களில் காணப்படுகின்றன. இந்த சூராக்களில் இந்த எழுத்துக்களின் மொத்த நிகழ்வுகள் முறையே 2489 (19X131), 2489(19X131), 2375 (19X125), 1197 (19X63) மற்றும் 912 (19X48) ஆகும் (அட்டவணை 5).

அட்டவணை 5: அ.ல.ர. தலைப்பெழுத்துகளையுடைய சூராக்களில்

“அ”, “ல”, “ர” எழுத்துக்களின் நிகழ்வுகள்

அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள்

 

சூரா எண்

“அ”

“ல”

“ர”

மொத்தம்

10

1319

913

257

2489(19x131)

11

1370

794

325

2489(19x131)

12

1306

812

257

2375(19x125)

14

585

452

160

1197 (19x63)

15

493

323

96

912 (19x48)

5073

3294

1095

9462 (19x498)

அ.ல.ம.ர. (அலிஃப் லாம் மீம் ரா)

இந்தத் தலைப்பெழுத்துகள் ஒரு சூராவில் அதாவது சூரா 13ல் முற்சேர்க்கையாய் உள்ளது,  மேலும் இந்த நான்கு எழுத்துக்களின் மொத்த நிகழ்வுகள் 1482 அல்லது 19X78ஆகும். “அ” எழுத்து 605 தடவைகளும், “ல’ எழுத்து 480 தடவைகளும், “ம” எழுத்து 260 தடவைகளும், மேலும் “ர” எழுத்து 137 தடவைகளும் காணப்படுகின்றன.

அ.ல.ம.ஸ. (அலிஃப் லாம் மீம் ஸாத்)

ஒரே ஒரு சூரா இந்தத் தலைப்பெழுத்துகளைக் கொண்டு முற்சேர்க்கை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது, அது சூரா 7 ஆகும், மேலும் இந்த சூராவில் எழுத்து“அ” 2529 தடவைகளும், “ல” 1530 தடவைகளும், “ம”  1164 தடவைகளும் மற்றும் “ஸ” (ஸாத்) 97 தடவைகளும் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறாக, இந்த சூராவில் இந்த நான்கு எழுத்துக்களின் மொத்த நிகழ்வுகள் 2529+1530+1164+ 97 = 5320 = 19X280.\

 

      இங்கு முக்கியமாக சோதித்தறியப்பட்டதோர் விசயம் என்னவென்றால் “ஸ” (ஸாத்)  எழுத்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் உள்கூடிய பிணைப்பு தொடர்பாகும். இந்த எழுத்து சூரா 19 மற்றும் 38 லும் கூட காணப்படுகின்றது. சூரா 7ல் 19 ஆல் வகுபடும் வண்ணம் ஒரு மொத்தத் தொகையிணை கொடுப்பதற்கு அதனுடன் இருக்கும் மற்ற எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையை பூரணப்படுத்தும் அதே சமயம் இந்த எழுத்தின் அடுத்தடுத்த வருகை சூரா 19 மற்றும் 38ல் 19ன் பெருக்குத் தொகையை கொடுப்பதற்கு அதனுடன் இருக்கும் மற்ற எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையையும் கூட பூரணப்படுத்துகின்றது (பார்க்க பக்கம் 380).

 

      கூடுதலாக குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்து “ஸ” (ஸாத்) சூரா 19ல் மற்றொரு மொத்தத் தொகையினை அதுவும் கூட 19ன் பெருக்குத் தொகையாக கொடுப்பதற்கு குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளான “கா,ஹ,ய,‘ஐ (“காஃப் ஹா யா ஐன்) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுகின்றது (பக்கம் 383 ஐப் பார்க்கவும்). இந்த உள்கூடிய பிணைப்புத் தொடர்பு - தலைப்பெழுத்து “ஸ” (ஸாத்)-ன் தனித்துவமல்ல - குர்ஆனின் எண்கணித அமைப்பின் சிக்கலில் பங்கு கொள்கின்றது

கா. ஹ. ய. ‘ஐ. ஸ. (காப் ஹா ய ஐன் ஸாத்)

இதுதான் தலைப்பெழுத்துகளில் மிக நீளமான  வரிசையாக, ஐந்து எழுத்துக்களுடன் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் இது ஒரு சூராவில் காணப்படுகின்றது, அது சூரா 19 ஆகும். சூரா 19ல் “கா”  எழுத்து 137 முறை காணப்படுகின்றது, “ஹ” 175 முறை காணப்படுகின்றது, “ய” 343 முறை காணப்படுகின்றது, “‘ஐ”  117 முறை காணப்படுகின்றது, மற்றும் “ஸ” (ஸாத்) 26 முறை காணப்படுகின்றது. இவ்வாறாக, இந்த ஐந்து எழுத்துக்களின் மொத்த நிகழ்வுகள் 137+175+343+117+26 = 798 = 19X42.

ஹ., த. ஹ. (தா ஹா), த.ஸீ (தா ஸீன்) & த.ஸீ.ம (தா ஸீன் மீம்)

ஒரு மொத்தத் தொகையினை அதுவும் கூட 19ன் பெருக்குத் தொகையாக உண்டு பண்ணுவதற்கு, இந்த ஒன்றின் மேல் ஒன்றாயிருக்கும் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகள் ஒரு சிக்கலான உள்கூடிய பிணைப்புத் தொடர்பை இணைக்கின்றன. தலைப்பெழுத்து “ஹ” 19 மற்றும் 20வது சூராக்களில் காணப்படுகின்றது. “த. ஹ.” தலைப்பெழுத்துகள் 20 வது சூராவில் முற்சேர்க்கையாயிருக்கின்றன. “த.ஸீ.” தலைப்பெழுத்துகள் சூரா 27ல் காணப்படுகின்றது, அதே சமயம் தலைப்பெழுத்துகள் “த.ஸீ.ம” 26&28 சூராக்களில் முற்சேர்க்கை யாயிருக்கின்றது.

      இந்த நேரத்தில் இதனைக் குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும், நீளமான, மிகச் சிக்கலான, உள்கூடிய பிணைப்பு மற்றும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாயிருக்கும் தலைப்பெழுத்துகள் காணப்படுகின்ற, அந்த சூராக்களில் அசாதாரணமான ஆற்றல் மிக்க அற்புதங்கள் விவரிக்கப் படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு, கன்னிப் பெண்ணிற்கு இயேசு பிறந்தது, தலைப்பெழுத்துகளில் மிக நீளமான வரிசையான “கா, ஹ. ய. ‘ஐ. ஸ” கொண்டு முற்சேர்க்கை செய்யப் பட்டிருக்கின்ற சூரா 19ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

      மோஸஸ், இயேசு ஆகியோரின் அற்புதங்கள் மற்றும் ஸாலமனையும் அவருடைய ஜின்களையும் சூழ்ந்துள்ள அசாதாரணமான நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை விளக்கும் சூராக்களில், தலைப்பெழுத்துகளாக “ஹ.”, “த.ஹா.”; “த.ஸீ.” மற்றும் “த.ஸீ.ம.”  ஆகியவை முற்சேர்க்கையாக உள்ளன. இவ்வாறாக கடவுள் பலமான அற்புதங்களை ஆதரிப்பதற்கு பலமான ஆத்தாட்சிகளை வழங்குகின்றார். இந்தத் தலைப்பெழுத்துகளுடைய  நிகழ்வுகளின் அடுத்தடுத்த வருகை அட்டவணை 6ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 6:  குர்ஆனியதலைப்பெழுத்துக்களான” ,.” , “.ஸீ

மற்றும்...” ஆகியவைகளின்நிகழ்வுகள்அவற்றின்சூராக்களில்

அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள்

 

சூரா எண்

“ஹ”

“த”

“ஸீ”

“ம”

19

175

...

...

....

20

251

28

...

....

26

.....

33

94

484

27

.....

27

94

.....

28

.....

19

102

460

......

......

......

.......

 

426

107

290

944

 

426+107+290+944=1767=(19x93)

“ஒரு எழுத்தெண் மதிப்பு” என்றால் என்ன?
14 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு, குர்ஆன் வெளிப்பட்டபோது, இன்றைக்கு அறிந்திருக்க கூடிய எண்கள் அன்றைக்கு இருக்கவில்லை. ஒரு உலகளாவிய ஒழுங்குமுறை பயன்படுத்தப் பட்டது, அதில் அரபி, ஹீப்ரு, அராமைக், மற்றும் கிரீக் மொழிகளின் எழுத்துக்கள், எண்களைப் போல பயன்படுத்தப் பட்டது. ஒவ்வொரு எழுத்திற்கும் கொடுக்கப்பட்ட எண்தான் “அந்த எழுத்தினுடைய எண் மதிப்பாகும்”. அரபி எழுத்துகளுக்குரிய எண்மதிப்பு அட்டவணை 7ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.
தலைப்பெழுத்துக்களையுடைய சூராக்களின் மற்ற கணித குணாதிசயங்கள்

அரபிய அகர வரிசையின் பாதியாகிய பதினான்கு அரபி  எழுத்துக்கள், குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துக்களின் 14 வெவ்வேறு வரிசைகளை அமைப்பதில் பங்கு பெறுகின்றன. இந்த எழுத்துக்கள் ஒவ்வொன்றினுடைய எழுத்தெண் மதிப்பையும் + குர்ஆனியத் தலைப் பெழுத்துக்களை முற்சேர்க்கையாய் கொண்டுள்ள சூராக்களின் எண்ணிக்கையையும் (29) கூட்டுவதன் மூலம், நமக்கு கிடைத்திடும் மொத்த தொகை 722, அல்லது 19X19X2.

 

      கூடுதலாக, 14 தலைப்பெழுத்துகளுடைய எழுத்தெண் மதிப்பையும் + குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்து காணப்படும் முதல் சூராவின் எண்ணிக்கையையும் நாம் கூட்டினால், நமக்கு ஒரு மொத்தத்தொகை கிடைக்கிறது, அது 988, 19X52. அட்டவணை 8 இந்தப் புள்ளி விபரங்களை வழங்குகின்றது.

அட்டவணை 8: குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துக்களை

அமைப்பதில் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்துக்கள

எழுத்து

மதிப்பு

முதல் சூரா

அ(அலிஃப்)

1

2

ல(லாம்)

30

2

ம(மீம்)

40

2

ஸ(ஸாத்)

90

7

ர(ரா)

200

10

கா (காப்)

20

19

ஹ (ஹா)

5

19

ய (யா)

10

19

‘ஐ (ஐன்)

70

19

த (தா)

9

20

ஸீ  (ஸீன்)

60

26

ஹா (ஹ்ஹா)

8

40

க (காஃப்)

100

42

நூ (நூன்)

50

68

693

295

693+295 = 988 = 19x52

 

  அட்டவணை 8ல் தலைப்பெழுத்து பட்டியலிடப் பட்டுள்ள 14 எழுத்துக்களின் ஒவ்வொன்றினுடைய நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கையையும் + தலைப்பெழுத்தாக அவை காணப்படுகின்ற சூராக்களின் எண்களையும் நாம் கூட்டினால், மொத்தத் தொகையாக 2033, 19X107. வருகின்றது. அட்டவணை 9ஐப் பார்க்கவும்.

அட்டவணை 9: குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துக்களின் கணிதரீதியிலான கட்டமைப்பின் பங்கீடு

தலைப்பெழுத்துக்கள்

மொத்த நிகழ்வுகள்

அது காணப்படும் சூராக்கள்

மொத்தம்

அ(அலிஃப்)

13

[+2+3+7+10+11+12+13 +14+15+29+30+31+32]

222

ல(லாம்)

13

[+2+3+7+10+11+12+13+14+15+29+30+31+32]

222

ம(மீம்)

17

[+2+3+7+13+26+28+29+30+31+32+40+41+42+43+44+45+46]

519

ஸ(ஸாத்)

3

64

67

ர(ரா)

6

75

81

கா(காப்)

1

19

20

ஹ (ஹா)

2

39

41

ய (யா)

2

55

57

‘ஐ (ஐன்)

2

61

63

த (தா)

4

101

105

ஸீ  (ஸீன்)

5

159

164

ஹா (ஹ்ஹா)

7

301

308

க (காஃப்)

2

92

94

நூ (நூன்)

2

68

70

 

79

1954

2033

 

 

 

(19x107)

 

குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துக்களுடைய ஒவ்வொரு வரிசையின் அடுத்தடுத்த வருகையின் கூட்டுத்தொகை + முழுசூராவிலும் இந்த எழுத்துக்களின் எழுத்தெண் மதிப்பின் மொத்தத்தையும் அட்டவணை 10 வழங்குகின்றது. அனைத்து தலைப்பெழுத்துகளுடைய சூராக்களின் முழுமொத்தத்தொகை 1089479. பத்து லட்சத்தைக் காட்டிலும் கூடுதலான இந்த எண்ணானது ஒரு 19ன் பெருக்குத்தொகையாக உள்ளது (1089479=19X57341). சிறுமாற்றமோ அல்லது சிதைவோ எதுவாயினும் இந்தக் கட்டமைப்பை சீர்குலைத்து விடும்.

 

      குறிப்பு: கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூராவில் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்து எழுத்தெண் மதிப்பின் கூட்டுத் தொகை யானது சூராவில் அந்தத் தலைப்பெழுத்தின் அடுத்தடுத்த வருகையையும் ஒவ்வொரு தலைப்பெழுத்தினுடைய எழுத்தெண் மதிப்பையும் பெருக்கிட வரும் தொகைக்குச் சமமாகும்.

குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துக்களின் பெரும் வழியலகுகள்

(சூராக்கள், வசனங்கள், அடுத்தடுத்த வருகை, முதல் சூரா & கடைசி சூரா)

குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துக்கள் காணப்படுகின்ற சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களின் எண்கள் + அந்த சூராவில் தலைப்பெழுத்தின் நிகழ்வுகளின் அடுத்தடுத்த வருகை + தலைப்பெழுத்துகள் காணப்படுகின்ற முதல் சூராவின் எண் + தலைப்பெழுத்துகள் காணப்படுகின்ற கடைசி சூராவின் எண் ஆகியவற்றை கூட்டிட அது ஒரு தொகையை உண்டு பண்ணுகிறது, அது 44232 அல்லது 19X2348 ஆகும். இவ்வாறாக, தலைப்பெழுத்துகளுடைய சூராக்களில் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளின் பங்கீடு மிகவும் சிக்கலானது, அதாவது (ஒரு பெரும் மொத்தத் தொகையை அதுவும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாக கிடைப்பதற்காக) அவற்றின் எண்ணிக்கைகளும் மற்றும் சூராவிற்குள்ளே அவற்றின் அமைப்பும் பின்னிப்பிணைந்திருக்கிறது.

அட்டவணை 10: குர்ஆனியதலைப்பெழுத்துக்கள்அனைத்தின்மொத்த

எழுத்தெண்மதிப்புகள்அவற்றின்சூராக்கள்உள்ளபடி

சூரா

தலைப்பெழுத்துக்கள்

தலைப்பெழுத்துக்களின்அடுத்தடுத்தநிகழ்வுகள்

சூராவில் உள்ள மொத்த எழுத்தெண்மதிப்பு

2

அ.ல.ம.

9899

188362

3

அ.ல.ம.

5662

109241

7

அ.ல.ம.ஸ.

5320

103719

10

அ.ல.ர.

2489

80109

11

அ.ல.ர.

2489

90190

12

அ.ல.ர.

2375

77066

13

அ.ல.ம.ர.

1482

52805

14

அ.ல.ர.

1197

46145

15

அ.ல.ர.

912

29383

19

கா.ஹ.ய.‘ஐ.ஸ.

798

17575

20

த.ஹ.

279

1507

26

த.ஸீ.ம.

611

25297

27

த.ஸீ.

121

5883

28

த.ஸீ.ம.

581

24691

29

அ.ல.ம.

1672

31154

30

அ.ல.ம.

1254

25014

31

அ.ல.ம.

817

16177

32

அ.ல.ம.

570

11227

36

ய.ஸீ.

285

5250

38

ஸ.

29

2610

40

ஹா.ம.

444

15712

41

ஹா.ம.

324

11424

42

ஹா.ம.-.‘ஐ.ஸீ.க.

562

28224

43

ஹா.ம.

368

13312

44

ஹா.ம.

166

6128

45

ஹா.ம.

231

8248

46

ஹா.ம.

261

9288

50

க.

57

5700

68

நூ, நூ

133

6650

41388

1048091

 

41388 + 1048091 = 1089479 (19x57341)

 

  “நூ” குறியீட்டை கட்டாயமாக இரண்டு நூன்களாக கணக்கிட வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அசல் குர்ஆனியப் பிரதி இந்தத் தலைப்பெழுத்தை 2 “நூ” களுடன் எழுத்திலக்கணம் செய்கின்றது எனும் உண்மையை இது பிரதிபலிக்கின்றது.

அட்டவணை 11: தனித்தனி குர்ஆனிய தலைப்பெழுத்துக்களின் நிலையலகுகள்

தலைப் பெழுத்துக்கள்

ஒவ்வொரு சூராவிலும் சூரா, வசனம் & தலைப்பெழுத்துக்களின் (அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள்)

முதல் சூரா

கடைசி சூரா

அ(அலிஃப்)

2:1 (4502), 3:1(2521), 7:1 (2529), 10:1(1319)11:1 (1370), 12:1(1306), 13:1(605), 14:1(585),15:1 (493), 29:1(774), 30:1 (544), 31:1(347),32:1(257)

2

32

ல(லாம்)

2:1 (3202), 3:1 (1892), 7:1(1530), 10:1(913) 11:1 (794), 12:1(812), 13:1 (480), 14:1 (452) 15:1 (323), 29:1(554), 30:1 (393), 31:1 (297) 32:1 (155)

2

32

ம(மீம்)

2:1 (2195), 3:1 (1249), 7:1 (1164), 13:1(260)26:1 (484), 28:1 (460), 29:1 (344), 30:1 (317),31:1 (173), 32:1 (158), 40:1 (380), 41:1(276),42:1 (300), 43:1(324), 44:1 (150), 45:1(200),46:1 (225)

2

46

ஸ(ஸாத்)

7:1 (97), 19:1 (26), 38:1 (29)

7

38

ர(ரா)

10:1 (257), 11:1 (325), 12:1 (257),13:1 (137), 14:1 (160), 15:1 (96)

10

15

க(காப்)

19:1 (137)

19

19

ஹ(ஹா)

19:1 (175), 20:1(251)

19

20

ய(யா)

19:1(343), 36:1(237)

19

36

‘ஐ(ஐன்)

19:1 (117), 42:2(98)

19

42

த(தா)

20:1(28), 26:1(33), 27:1(27), 28:1(19)

20

28

ஸீ(ஸீன்)

26:1 (94), 27:1 (94), 28:1(102),36:1(48), 42:2(54)

26

42

ஹா(ஹ்ஹா)

40:1(64), 41:1 (48), 42:1(53), 43:1(44)44:1 (16) 45:1 (31), 46:1(36)

40

46

க(காஃப்)

42:2 (57), 50:1(57)

42

50

நூ(நுவ்ன்)

68:1 (133)

68

68

43423

295

514

மொத்த கூட்டுத்தொகை = 43423 + 295 +514 = 44232 = 19x2328.

குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துக்களை அவைகள் காணப்படுகின்ற வசனங்களின் எண்ணிக்கையை பிரத்யேகமானதொரு கணித சங்கேதக் குறியீடு உண்மைப்படுத்துகின்றது. அட்டவணை 11ல் விவரித்துள்ளபடி, சூரா 42ல் உள்ளதைத் தவிர (வசனங்கள் 1 மற்றும் 2ல் உள்ள தலைப்பெழுத்துகள்) அனைத்துக் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்து களும் வசனம் 1ல் காணப்படுகின்றன. இந்த உண்மை அட்டவணை 12ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி விசேஷமான கணித அற்புதத்தின் மூலம் ஆதரவளிக்கப்படுகின்றது, அட்டவணை 12ல்  உள்ள முதல் இரண்டு பகுதிகளையும்  கூட்டுவதற்கு பதிலாக, நாம் பெருக்கினோமேயானால், அப்பொழுதும் நமக்கு கிடைக்கின்ற மொத்தத்தொகை 19ஆல் வகுபடக் கூடியதேயாகும் (அட்டவணை 13 ஐப்பார்க்கவும்).

அட்டவணை 12: தலைபெழுத்துக்களுடன்வசனங்களின்  எண்ணைகணிதரீதியில்குறியீடுசெய்தல்

சூரா எண்.

தலைப்பெழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை

தலைப்பெழுத்துக்களையுடைய வசனங்கள்

2

3

1

3

3

1

7

4

1

10

3

1

11

3

1

12

3

1

13

4

1

14

3

1

15

3

1

19

5

1

20

2

1

26

3

1

27

2

1

28

3

1

29

3

1

30

3

1

31

3

1

32

3

1

36

2

1

38

1

1

40

2

1

41

2

1

42

5

2

43

2

1

44

2

1

45

2

1

46

2

1

50

1

1

68

2

1

822

79

30

822+79+30=931 (19x49)

தெளிவாக, குர்ஆனுடைய கணித சங்கேதக் குறியீட்டுடன் ஒத்திருக்கும்படி சூரா 42ல் இரண்டு வெவ்வேறு தலைப்பெழுத்துகளுடைய வசனங்களைக் கொண்டிருப்பது கடினமானது. சூரா 42ன் வசனம் 1 “ஹா.ம” எனும் இரண்டு குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது மேலும் இரண்டாவது வசனம் “‘ஐ. ஸீ. க.” எனும் மூன்று தலைப்பெழுத்துகள் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இந்தத் தலைப்பெழுத்துகள் முஸ்லிம் அறிஞர்களையும், கிழக்கத்திய மொழிகளிலும், வரலாற்றிலும் நிபுணர்களாக இருக்கக் கூடியவர்களையும் 14 நூற்றாண்டுகளாக குழப்பமடையச் செய்தது. இந்தப் பின் இணைப்பின் முடிவில், குர்ஆனுடைய ஒவ்வொரு பொருளும் கணிதரீதியாக நிரூபிக்கப் பட்டுள்ளதை இதனைப் பரிசோதிப்பவர் ஒவ்வொருவரும் காண்பார். நாம் இப்போது பகிர்ந்து கொண்ட பொருட்கள் அனைத்தும் “தலைப்பெழுத்துகளுடைய சூராக்களிலுள்ள குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்துகளைக் கொண்டுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை” ஆகும். 11லிருந்து 13 வரையிலுமுள்ள அட்டவணைகள் இந்த இரண்டுப் பொருட்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றன.

      கூடுதலான கணித நிரூபணம் 14 மற்றும் 15 ஆம் அட்டவணைகளில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 14 ஆம் அட்டவணையில் தலைப்பெழுத்துகளுடைய அனைத்து சூராக்களின் எண்களையும் + ஒவ்வொருசூராவிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையையும் + தலைப்பெழுத்துகளைக் கொண்டிருக்கும் வசனங்களின் எண்ணிக்கையையும் + அந்தத் தலைப்பெழுத்துகளின் எழுத்தெண் மதிப்பையும் கூட்டினால் வரும் மொத்தத் தொகையானது 7030, அல்லது 19X370 ஆகும்.

அட்டவணை 13: கூட்டுவதற்கு பதிலாக அட்டவணை 12ன் முதல் இரண்டு பகுதிகளை பெருக்குதல்

சூரா எண்.

தலைப்பெழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை

தலைப்பெழுத்துக்களையுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கை

2

3

1

3

3

1

7

4

1

-

-

-

42

5

2

-

-

-

50

1

1

68

2

1

.............................

...........

2022

30

2022 + 30 = 2052 (19x108)

அட்டவணை 14: தலைப்பெழுத்துக்களுடைய சூராக்களின் கணித ரீதியிலான தன்மைகள்

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

தலைப்பெழுத்துக்களையுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கை

தலைப்பெழுத்துக்களின் எழுத்தெண் மதிப்பு

மொத்தம்

2

286

1

71

360

3

200

1

71

275

7

206

1

161

375

10

109

1

231

351

11

123

1

231

366

12

111

1

231

355

13

43

1

271

328

14

52

1

231

298

15

99

1

231

346

19

98

1

195

313

20

135

1

14

170

26

227

1

109

363

27

93

1

69

190

28

88

1

109

226

29

69

1

71

170

30

60

1

71

162

31

34

1

71

137

32

30

1

71

134

36

83

1

70

190

38

88

1

90

217

40

85

1

48

174

41

54

1

48

144

42

53

2

278

375

43

89

1

48

181

44

59

1

48

152

45

37

1

48

131

46

35

1

48

130

50

45

1

100

196

68

52

1

50+50

221

822+

2743+

30+

3435=

7030

 

 

 

 

(19x370)

குறிப்பிடும்படியான விசயம் என்ன வென்றால், அட்டவணை 14ல் உள்ள முதல் இரண்டு பகுதிகளையும், கூட்டுவதற்கு பதிலாக, நாம் அவற்றை பெருக்கினால், அப்போதும் 19ஆல் வகுபடக் கூடிய ஒரு மொத்தத் தொகையை நாம் பெறுகின்றோம் (அட்டவணை 15).

 

      ஒரு சூராவிலிருக்கும் வசனங்களின் எண்ணிக்கை, மற்றும் ஒவ்வொரு வசனங்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள் குர்ஆனுடைய அடிப்படைப் பொருட்களில் உள்ளவைகளாகும். இந்தப் பொருட்கள் கணிதரீதியாக, நிரூபிக்கப்பட்டவை மட்டுமல்ல, தலைப்பெழுத்துகளையுடைய மற்றும் தலைப்பெழுத்துகளில்லாத இரண்டு வகை சூராக்களுமே தனித்தனியாக சங்கேதக் குறியீடு செய்யப்பட்டவைகளாகும். நாம் இப்பொழுது தலைப்பெழுத்து களையுடைய சூராக்களைப் பற்றி பகிர்ந்து கொண்டிருப்பதனால், இந்த சூராக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட எண்கள் + ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை + வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை (1+2+3+.......n) ஆகியவற்றை அட்டவணை  16 வழங்குகின்றது. இந்த மொத்தத் தொகையானது 190133, அல்லது 19X10007 ஆகும்.

அட்டவணை 15: அட்டவணை 14ன் முதல் 2 பகுதிகளைக் கூட்டுவதற்கு பதிலாக அவற்றை பெருக்கினால்

சூரா எண்.

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

தலைப்பெழுத்துக்களையுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கை

தலைப்பெழுத்துக்களின் எழுத்தெண் மதிப்பு

மொத்தம்

2

x

286

+

1

+

71

=

644

3

x

200

+

1

+

71

=

672

7

x

206

+

1

+

161

=

1604

-

-

-

-

-

50

x

45

+

1

+

100

=

2351

68

x

52

+

1

+

(50+50)

=

3637

60071

+

30

+

3435

=

63536

ஒவ்வொரு சூராவின் எண்ணையும் அதற்கு முந்திய சூராவின் எண்ணுடன் கூட்டி, மேலும் சூரா எண்களின் கூட்டுத் தொகையை ஒன்று சேர்த்து, இந்த செயல் முறையை குர்ஆனின் இறுதி வரையிலும் தொடர்ந்திடுவதன் மூலம் ஒவ்வொரு சூராவுடனும் பொருந்தியிருக்கக் கூடிய ஒரு மதிப்பை நாம் பெறுவோம். இவ்விதமாக சூரா 1 அதற்கு பொருத்தமான மதிப்பு 1 ஐக் கொண்டிருக்கும், சூரா 2 அதனுடன் ஒத்திருக்கக் கூடிய மதிப்பான 1+2 = 3 ஐக் கொண்டிருக்கும், சூரா 3 அதனுடைய மதிப்பான 3+3 = 6ஐக் கொண்டிருக்கும், சூரா 4 அதனுடைய மதிப்பாக 6+4 = 10 ஐக்கொண்டிருக்கும், இவ்வாறு குர்ஆனின் இறுதி வரையிலும் ஒவ்வொரு சூராவும் அதற்கு பொருத்தமான மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். தலைப்பெழுத்துகளையுடைய மற்றும் தலைப்பெழுத்துகளில்லாத சூராக்களுக்கான மொத்த மதிப்புகள் தனித்தனியாகவே 19 ஆல் வகுபடக் கூடியதாக இருக்கின்றன. தலைப்பெழுத்துகளையுடைய சூராக்களின் மதிப்புகள் அட்டவணை 17ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 16: தலைப்பெழுத்துக்களையுடையசூராக்களின்வசனங்களின்கணிதரீதியானகட்டமைப்பு

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

வசனங்களின் எண்ணிக்கை கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

2

286

41041

41329

3

200

20100

20303

7

206

21321

21534

-

-

-

-

50

45

1035

1130

68

52

1378

1498

822

2743

186568

190133

 

 

 

(19x10007)

 

 

அட்டவணை 17: தொடர்ந்துவருகின்றசூராஎண்களைக்கூட்டியதன்மூலம்பெற்றமதிப்புகள்

சூரா எண்

கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பு

2

3

3

6

7

28

10

55

11

66

12

78

13

91

14

105

15

120

19

190

20

210

-

-

44

990

45

1035

46

1081

50

1275

68

2346

 

15675

 

(19x825)

தலைப்பெழுத்துகளில்லாத சூராக்களுக்கான மதிப்புகளைக் கூட்டிட 237785 எனும் மொத்தத்  தொகையைப் பெறுகின்றோம். அதுவும் கூட 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும் (237785 = 19X12515).

விசேஷமான வார்த்தைகளின் கணித சங்கேதக் குறியீடு “கடவுள் (அல்லாஹ்) எனும் வார்த்தை

(1) ஆரம்பத்திலேயே காட்டப்பட்டுள்ள படி “கடவுள்” எனும் வார்த்தை குர்ஆனில் 2698 முறை காணப்படுகின்றது. இது 19X142 ஆகும்.

 

(2) “கடவுள்” எனும் வார்த்தை காணப்படும் வசனங்களின் எண்களை கூட்டிட கிடைப்பது 118123, இதுவும் கூட 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும் (118123 = 19X 6217).

 

      கடவுள் எனும் வார்த்தையை சாதாரணமாக கணக்கிடும் போது இந்த எளிய அற்புதமான விசயங்கள் எங்களுக்கு பல கஷ்டங்களைக் கொடுத்தன. நாங்கள் ஒரு குழுவாக வேலை செய்பவர்களாகவும், கணினிகளைக் கொண்டு வேலை புரிபவர்களாகவும், மேலும் நாங்கள் அனைவரும் கல்லூரி பட்டதாரிகளாகவும் இருந்தோம். இருந்தபோதிலும், எண்ணுவதிலும், கணக்கிடுவதிலும், அல்லது “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் எண்ணிக்கைகளை சாதாரணமாக எழுதுவதிலும் நாங்கள் பல தவறுகளைச் செய்தோம். முஹம்மது தான் குர்ஆனை எழுதியவர் எனக் கோருபவர்கள் முற்றிலும் முரண்பாடானவர்கள்.  அவர் (முஹம்மது) ஒருபோதும் கல்லூரிக்குச் சென்றவர் அல்ல, மேலும் அவர் கணினி வைத்திருந்ததுமில்லை.

 

(3) முதல் குர்ஆனியத் தலைப்பெழுத்து (அ.ல.ம.2:1) கடைசித் தலைப்பெழுத்து வரையிலும் (நூ. 68:1) “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் நிகழ்வுகள் 2641 முறையாகும், 19X139.

 

(4) தலைப்பெழுத்துகளுக்கு வெளியே உள்ள பகுதிகளில் “கடவுள்” எனும் வார்த்தை 57 முறை காணப்படுகின்றது. (அட்டவணை 18).                            

 

(5) “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் இந்த 57 நிகழ்வுகளும் காணப்படும் சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களின் எண்களைக் கூட்டுவதன் மூலம், 2432  அல்லது 19X128 எனும் மொத்தத் தொகையை நாம் பெறுகிறோம், ( அட்டவணை 18ஐப் பார்க்கவும்).

 

(6) கடவுள் எனும் வார்த்தை 85 சூராக்களில் காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சூராவின் எண்ணையும், “கடவுள்” எனும் வார்த்தையின் முதல் மற்றும் கடைசி நிகழ்வுகளுக்கு இடையிலுள்ள வசனங்களின் எண்களையும் நாம் கூட்டுவோமேயானால், மொத்தத் தொகை 8170  அல்லது 19X430 ஆகும். அட்டவணை 19ல் புள்ளி விபரங்களின் சுருக்கமான மாதிரி காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 18: தலைப்பெழுத்துக்களையுடையபகுதிக்குவெளியேகடவுள்என்கிறவார்த்தையின்நிகழ்வுகள்

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

எத்தனை தடவை காணப்படுகின்றன

1

1,2

2

69

33

1

70

3

1

71

3,4,13,15,17,19,25

7

72

4,5,7,12,18,19,22,23

10

73

20

7

74

31,56

3

76

6,9,11,30

5

79

25

1

81

29

1

82

19

1

84

23

1

85

8,9,20

3

87

7

1

88

24

1

91

13

2

95

8

1

96

14

1

98

2,5,8

3

104

6

1

110

1,2

2

112

1,2

2

1798

634

57

(19x3)

சூரா எண்களின் கூட்டுத்தொகை & வசனங்கள் = 1798+634=2432=19x128.

தலைப்பெழுத்துக்களையுடைய பிரிவுக்கு வெளியே “கடவுள்” என்கிற வார்த்தை காணப்படுகின்ற மொத்த எண்ணிக்கை = 57 (19x3)

அட்டவணை 19 “கடவுள்” (அல்லாஹ்) என்கிறவார்த்தைகுறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்அனைத்துசூராக்கள்

எண்.

சூரா எண்.

முதல் வசனம்

கடைசி வசனம்

முதலிருந்து கடைசி வரையிலான வசனங்கள்

1

1

1

2

2

2

2

7

286

280

3

3

2

200

199

-

-

-

-

-

83

104

6

-

1

84

110

1

2

2

85

112

1

2

2

-----

-----

3910

4260

3910+4260=8170=19X430

இந்தக் கணித ரீதியிலான தன்மைகள் “கடவுள்” என்கிற வார்த்தையின் நிகழ்வுகள்

அனைத்தையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

(7) குர்ஆனின் அதிகாரம் மிக்க செய்தி என்ன வென்றால், ஒரே“ஒரு கடவுள்” மட்டுமே இருக்கின்றார் என்பதாகும். “ஒருவர்” என்பதற்கான அரபி வார்த்தையான “வாஹித்” குர்ஆனில் 25 முறை காணப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வுகளில் 6 நிகழ்வுகள் கடவுள் அல்லாத மற்றவற்றை குறிப்பிடுகின்றன (ஒருவகையான உணவு, ஒரு கதவு, இன்னபிற). மற்றுமுள்ள 19 நிகழ்வுகள் கடவுளை குறிப்பிடுகின்றன. இந்த விபரங்கள் சிறந்த ஆலோசனைப் புத்தகமான இன்டெக்ஸ்டூ தி வொர்ட்ஸ் ஆஃப் குர்ஆன் எனும் புத்தகத்தில் காணப்படுகின்றது.

 

                19, குர்ஆனின் பொதுவகு எண், இது “ஒன்று” எனும் வார்த்தையின் எழுத்திற்குரிய எழுத்தெண் மதிப்பாக உள்ளது எனும் உண்மையின் மூலம் குர்ஆனின் அடிப்படைச் செய்தியில் உள்ளது போல “ஒன்று” எனும் வார்த்தையின் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வெளிப்படையாகத் தெரிகின்றது. இந்தக் கணிதப் பண்புகள் கடவுள் எனும் வார்த்தையின் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் பரவி நிற்கிறது.

19 ஏன்!

இந்தப் பின் இணைப்பின் பிற்பகுதியில் குறிப்பிட்டுக் காட்டியுள்ளபடி, குர்ஆன் மட்டுமல்ல, கடவுளின் அனைத்து வேதங்களுமே “19” எனும் எண்ணால் கணிதரீதியாக சங்கேதக் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிரபஞ்சம் கூட பெரிய அளவில் இந்த தெய்வீக அடையாளத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. சர்வ வல்லமையுடைய படைப்பாளரின் கையொப்பமாக, அவர் படைத்த அனைத்தின் மீதும் இந்த எண் 19 காணப்படக் கூடும் (பின் இணைப்பு 38ஐப் பார்க்கவும்). எண் “19 பின் இணைப்பின் விசாலத்திற்குஅப்பாலும் தனித்துவ மிக்க கணிதப்பண்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றது.உதாரணத்திற்கு

 

(1) இது ஒரு பகுக்க இயலாத எண்.

 

(2) 57:3ல் “முதலும் இறுதியும்” என கடவுளின் தன்மையைப் பிரகடனம் செய்வது போல், இது முதல் எண்ணான (1) ஐயும் கடைசி எண்ணான (9) ஐயும் சூழ்ந்திருக்கிறது.

 

(3) இது உலகிலுள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் ஒரே மாதிரியாகக் காணப்படுகிறது. 1 மற்றும் 9, ஆகிய இரண்டு எண்கள் மட்டுமே உலகிலுள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் அதே மாதிரி காணப்படும் எண்களாகும்.

 

இரட்சகராகிய நம்முடைய கடவுள் ஒருவரே! ஆகையால், இரட்சகராகிய உங்களுடைய கடவுளை உங்களுடைய முழு இதயத்துடனும், உங்களுடைய முழு ஆன்மாவுடனும், உங்களுடைய முழு மனதுடனும் மேலும் உங்களுடைய முழு பலத்துடனும் வழிப்படவேண்டும். [உபாகமம் 6:4-5] [மார்க் 12:29] [குர்ஆன் 2:163, 17:22-23]

(4) இது பல புதுமையான கணிதப்பண்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றது. உதாரணத்திற்கு, 19 என்பது 9 மற்றும் 10ன் முதல் அடுக்கு கூட்டுத் தொகையாக உள்ளது, மேலும் 9 மற்றும் 10ன் இரண்டாம் அடுக்குத் தொகைகளுக்                கிடையிலுள்ள வேற்றுமையாகும்.

 

      வேத மொழிகள் - அராமைக், ஹீப்ரு, அரபிக் ஆகிய அனைத்திலும் “ஒன்று” எனும் வார்த்தையின் எழுத்தெண் மதிப்பாக 19 உள்ளது என்ற உண்மையின் மீது  எண் 19 ஐக் கொண்டு கடவுளின் படைப்புகளின் மீதான பிரபஞ்ச சம்பந்தமான சங்கேதக் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் இப்பொழுது புரிந்து கொள்கின்றோம்.

 

      ஆகையால், எண் 19, அனைத்து வேதங்களிலுமுள்ள முதல் கட்டளையான: கடவுள் ஒருவர் தான் என்பதைப் பிரகடனம் செய்கின்றது.

 

      அட்டவணை 7 ல் காட்டியுள்ளபடி, உலகம் முழுவதிலும் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒழுங்கு முறைக்கு ஏற்ப, எண்களையும் குறிப்பது போல அராமைக், ஹீப்ரு, மற்றும் அரபிக் அகரவரிசை எழுத்துக்கள்  எண்களாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு இருவகையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. “ஒன்று” என்பதற்கான ஹீப்ரு வார்த்தையானது “வ அஹத” (உச்சரிப்பு வ - அஹத்). அரபி மொழியில், “ஒன்று’ என்பதற்கான வார்த்தை “வஅஹத” (உச்சரிப்பு வாஹித்). அட்டவணை 20 ஐ ப்பார்க்கவும்.

அட்டவணை 20: “19”  ஏன!

ஹீப்ரு

அரபிக்

எழுத்துமதிப்பு

V

W

6

A

A

1

H

H

8

D

D

4

 

 

............

 

 

19

 

 

“குர்ஆன்” எனும் வார்த்தை

   “குர்ஆன்” எனும் வார்த்தை, குர்ஆனில் 58 முறை காணப்படுகிறது, 10:15ல் காணப்படுவதும் அவற்றுள் ஒன்றாகும், அந்த ஒன்று “மற்றொரு குர்ஆன்” ஐக் குறிப்பிடுகின்றது. ஆகவே, இந்தக் குறிப்பிட்ட நிகழ்வை, எண்ணிக்கையில் எடுத்துக் கொள்ளாது விட்டுவிடவேண்டும். இவ்விதமாக, குர்ஆனில் “இந்தக் குர்ஆன்” எனும் வார்த்தை நிகழ்வுகளின் வருகை 57, அல்லது 19X3 ஆகும்.

அட்டவணை 21: “குர்ஆன்காணப்படுகின்றசூராமற்றும்வசனம்

சூரா

வசனம்

 

சூரா

வசனம்

2

185

 

30

58

4

82

 

34

31

5

101

 

36

2

6

19

 

-

69

7

204

 

38

1

9

111

 

39

27

10

37

 

-

28

-

61

 

41

3

12

2

 

-

26

-

3

 

42

7

15

1

 

43

3

-

87

 

-

31

-

91

 

46

29

16

98

 

47

24

17

9

 

50

1

-

41

 

-

45

-

45

 

54

17

-

46

 

-

22

-

60

 

-

32

-

78

 

-

40

-

82

 

55

2

-

88

 

56

77

-

89

 

59

21

-

106

 

72

1

18

54

 

73

4

20

2

 

-

20

-

113

 

75

17

-

114

 

-

18

25

30

 

76

23

-

32

 

84

21

27

1

 

85

21

-

6

 

1356

3052

-

76

     

1356+3052 = 4408

 

-

92

 

 

     (19x232)

28

85

 

 

 

 

  குர்ஆன் எனும் வார்த்தையின் மற்ற இரண்டு இலக்கண அமைப்புகள் 12 வசனங்களில் காணப்படுகின்றன. இவை “குர்ஆனுன்” எனும் வார்த்தையையும் “குர்ஆனஹூ” எனும் வார்த்தையையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த நிகழ்வுகளில் ஒன்று, 13:31ல் உள்ள “மற்றொரு குர்ஆன்” அது மலைகளை நொறுங்கிப் போகச் செய்கின்றது என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றது. 41:44ல் உள்ள மற்றொரு நிகழ்வானது “அரபி அல்லாத குர்ஆன்” என குறிப்பிடுகின்றது.  ஆகையால் இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் எண்ணிக்கையில் சேர்க்கப்படாமல் விலக்கப்படுகிறது.  அட்டவணை 21 “குர்ஆன்” எனும் வார்த்தை காணப்படுகின்ற சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களின் பட்டியலைக் காட்டுகிறது.

பலமான ஒரு அடித்தளம்

      குர்ஆனின் முதல் வசனமான, “கடவுளின் பெயரால், மிக்க அருளாளர், மிக்க கருணையாளர்” என்பது பஸ்மலாஹ் என அறியப்பட்டது, 19 எழுத்துகளால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  இதிலே அங்கம் வகிக்கக் கூடிய வார்த்தைகள் ஒரே சீராக முரணில்லாது 19ன் பெருக்குத் தொகையாகவே குர்ஆனில் காணப் படுகின்றன.

 

முதல வார்த்தை

“இஸ்ம்” (பெயர்)

19 முறை காணப்படுகின்றது.

இரண்டாவது வார்த்தை

“அல்லாஹ்” (கடவுள்)

2698 (19X142) முறை காணப்படுகின்றது.

 

மூன்றாவது வாத்தை

“அல்-ரஹ்மான்” (மிக்க அருளாளர்)

57(19X3) முறை காணப்படுகின்றது.

நான்காவது வார்த்தை

“அல்-ரஹீம்” (மிக்க கருணையாளர்)

114(19X6) முறை காணப்படுகின்றது.

பேராசிரியர் சீஸர் மஜீல் கடவுளின் பண்புகளில் 400க்கும் அதிகமான பண்புகளில் எழுத்தெண் மதிப்புகளை கவனித்துப்பார்த்தார், மேலும்  அவற்றில் நான்கு பெயர்கள் மட்டுமே அவற்றின் எழுத்தெண் மதிப்புகள் 19ன் பெருக்குத் தொகையாக இருக்கக் கண்டார்.

தெய்வீகப் பெயர்

எழுத்தெண் மதிப்பு

1. “வாஹித்” (ஒருவர்

19

2. “ஜுல்ஃபத்ல் அல்-அஜிம்”(அளவில்லா அருளைக் கொண்டிருப்பவர்)

2698

3. “மஜீத்” (பிரகாசமானவர்)

57

4. “ஜாமி” (ஒன்று கூட்டுபவர்)

114

மேலே குறிப்பிட்டபடி 19 ஆல் வகுபடக்கூடியதாக எழுத்தெண் மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் அந்த தெய்வீகப் பெயர்கள் மட்டுமே பஸ்மலாஹ்விலுள்ள நான்கு வார்த்தைகளின் நிகழ்வுகளின் வருகையோடு ஒத்திருந்தது. கீழேயிருக்கும் படம் குறிப்பிடத்தகுந்த இந்த அற்புதத்தை விளக்குகிறது.
பஸ்மலாஹ்வினுடைய நான்கு வார்த்தைகளும் இடது பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன, 19 ஆல் வகுபடும் விதமாக எழுத்தெண் மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும் அந்த நான்கு பெயர்கள் மட்டுமே வலது பக்கத்தில் உள்ளன. மத்தியிலுள்ள எண்கள் பஸ்மலாஹ்விலுள்ள வார்த்தைகளின் நிகழ்வுகளின் வருகையாகவும், அதே சமயம், அந்த தெய்வீகப் பெயர்களின் எழுத்தெண் மதிப்பாகவும் உள்ளன.
இஸ்லாத்தினுடைய ஐந்து தூண்கள்
நம்முடைய வாழ்க்கையின் அனைத்து நிலைகளிலும் ஆட்சி செலுத்தும் எண்ணற்ற கட்டளைகளை குர்ஆன் வழங்கிய போதிலும் (உதாரணத்திற்கு 17:22-38 பார்க்கவும்), ஐந்து அடிப்படைத் “தூண்கள்” தலைமுறை தலைமுறையாக வலியுறுத்திக் கூறப்பட்டுள்ளது. அவைகள்:

1. ஷஹாதாஹ்: கடவுளைத் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை என சாட்சியம் அளித்தல்.

 

2. ஸலாத்: தினமும் ஐந்து நேரத் தொடர்புத் தொழுகைகளைக் கடைப்பிடித்தல்.

 

3. செய்யாம்: இஸ்லாமிய வருட ஆண்டுக் குறிப்பேட்டின் ஒன்பதாவது மாதத்தின்போது (ரமதான்) நோன்பிருத்தல்.

 

4. ஜகாத்:  ஒருவருடைய நிகர வருமானத்தில் 2.5 ரூ ஐ குறிப்பிடப்பட்ட மக்களுக்கு தர்மமாக கொடுத்து விடல்.

 

5. ஹஜ்: எவர்களால் முடியுமோ அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்நாளில் ஒரு முறை மெக்காவிற்கு புனிதயாத்திரை மேற்கொள்ளுதல்.

 

குர்ஆனில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் போலவே, இவைகளும் கணிதரீதியாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன.

1.  ஒரே கடவுள் (ஷஹாதாஹ்)

முன்பு குறிப்பிட்டபடி, கடவுளைக் குறிப்பிடுகின்ற “ஒன்று” எனும் வார்த்தை குர்ஆனில் 19 தடவைகள் காணப்படுகின்றது. கடவுள் “மட்டும்” எனும் குறிப்பு  5முறை காணப்படுகின்றது, மேலும் இந்த ஐந்து நிகழ்வுகளும் காணப்படும் சூரா மற்றும் வசனங்களின் கூட்டுத்தொகை 361, 19X19 ஆகும்.

அட்டவணை 22: லாஇலாஹாஇல்லாஹுவின்முதல்நிகழ்விலிருந்துகடைசி

நிகழ்வுவரையிலானஅனைத்துசூராக்கள்மற்றும்வசனங்கள்.

சூரா எண்.

வசனங்களின்  எண்ணிக்கை

வசனஎண்களின் கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

2

123

27675

27800

3

200

20100

20303

-

-

-

-

9

127

8128

8264

-

-

-

-

72

28

406

506

73

9

45

127

............

.............

................

.............

2700

5312

308490

316502

(19x16658)

 

லா இலாஹா இல்லாஹு (அவரைத்தவிர வேறுகடவுள் இல்லை) என்பது “இஸ்லாத்தின் முதல் தூண்” என 3:18ல் கூறப்படுகின்றது. இந்த மிக முக்கியமான கூற்று 19 சூராக்களில் காணப்படுகின்றது.  இதன் முதல் நிகழ்வு 2:163ல் இருக்கின்றது, மேலும் கடைசி நிகழ்வு 73:9 ல் இருக்கின்றது.  இதன் முதல் நிகழ்விற்கும், கடைசி நிகழ்விற்கும் இடையிலுள்ள சூரா எண்களின் கூட்டுத்தொகை+வசனங்களின் எண்ணிக்கை+இந்த வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகையானது 316502, அல்லது 19X16658 என்பதை அட்டவணை 22 காட்டுகின்றது.

 

      கூடுதலாக லா இலாஹா இல்லாஹு இடம் பெற்றிருக்கும் 19 சூராக்களின் எண்கள் + இந்த முக்கியமான கூற்று காணப்படும் வசன எண்கள்+மொத்த நிகழ்வுகளின் எண் (29)  ஆகியவற்றைக் கூட்டினால் வருகின்ற மொத்தத் தொகையானது 2128 அல்லது 19X112 ஆகும். அட்டவணை 23ல் விபரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 23: மிகமுக்கியமானசொற்றொடராகியலாஇலாஹாஇல்லாஹு

 (அவரைத் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை) வின் அனைத்து நிகழ்வுகளின் பட்டியல்.

எண்

 சூரா எண்

ஷஹாதாவின் வசனங்கள்

ஷஹாதாவுடனான

அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள்

1

2

163,255

2

2

3

2,6,18  (இருமுறை)

4

3

4

87

1

4

6

102,106

2

5

7

158

1

6

9

31

1

7

11

14

1

8

13

30

1

9

20

8,98

2

10

23

116

1

11

27

26

1

12

28

70,88

2

13

35

3

1

14

39

6

1

15

40

3,62,65

3

16

44

8

1

17

59

22,23

2

18

64

13

1

19

73

9

1

507

1592

29

507 + 1592 + 29 = 2128 = 19x112

 

2. தொடர்புத்தொழுகைகள் “ஸலாத்”

“ஸலாத்” எனும் வார்த்தை குர்ஆனில் 67 முறை காணப்படுகின்றது, மேலும் இந்த 67 நிகழ்வுகளிலுள்ள சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களைக் கூட்டும் போது, வருகின்ற தொகை 4674, அல்லது 19X246 (புத்தக விவர அட்டவணையைப் பார்க்கவும்).

3. நோன்பு (செய்யாம்)

 

     நோன்பைப் பற்றிய கட்டளை 2:183, 184, 185, 187, 196; 4:92; 5:89, 95; 33:35; & 58:4,  ஆகியவற்றில் சுட்டிக்  காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த எண்களின் மொத்த எண்ணிக்கையானது 1387, அல்லது 19X73 ஆகும். 33:35 நோன்பைப் பற்றி இரண்டு முறை குறிப்பிடுகின்றது ஒன்று நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களுக்காக மேலும் மற்றொன்று நம்பிக்கை கொண்ட பெண்களுக்காக என்பது கவனிக்கப்படத்தக்கது.

4. கடமையான தர்மம் (ஜகாத்) &

5. மெக்காவிற்கு செல்லும் புனிதயாத்திரை ஹஜ்

 

அனைத்து முஸ்லிம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மீதும் முதல் மூன்று “இஸ்லாமியத் தூண்கள்” கடமையாக உள்ள அதேசமயம், ஜகாத் மற்றும் ஹஜ் ஆகியவை, நிறைவேற்றிட இயன்றவர்களுக்கு மட்டுமே விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  இது ஜகாத் மற்றும் ஹஜ் ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட கவனத்தைக் கவருகின்ற கணித அற்புதத்தை விளக்குகின்றது.

 

      ஜகாத் தர்மமானது 2:43, 83, 110, 177, 277; 4:77, 162; 5:12, 55; 7:156; 9:5, 11, 18, 71; 18:81; 19:13, 31,55; 21:73; 22:41, 78; 23:4; 24:37, 56; 27:3; 30:39, 31:4; 33:33; 41:7; 58:13; 73:20 மற்றும் 98:5 ஆகியவற்றில்  சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.  இந்த எண்களைக் கூட்டினால் கிடைப்பது 2395. இந்த மொத்தத் தொகை 19ன் பெருக்குத்தொகையாக இல்லை; இந்தத்தொகை 1ஐ அதிகமாகக் கொண்டுள்ளது.

 

      ஹஜ் புனித யாத்திரையானது 2:189, 196, 197, 9:3 மற்றும் 22:27 ஆகியவற்றில் காணப்படுகின்றது. இந்த எண்களைக் கூட்டினால் கிடைப்பது 645 மேலும் இந்தத் தொகையும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாக இல்லை.  இது 1ஐக் குறைவாகக் கொண்டுள்ளது.

 

      இவ்விதமான, ஜகாத் மற்றும் ஹஜ், ஒன்றிணைந்து ஒரு மொத்தத்தொகையினைக் கொடுக்கின்றது 2395+645=3040= 19X160.

குர்ஆனின் கணிதக் கட்டமைப்பு

குர்ஆனின் சூராக்கள், வசனங்கள் , வார்த்தைகள் மற்றும் எழுத்துகள் ஆகியவை கணிதரீதியாக தொகுக்கப்பட்டவை மட்டும் அல்ல, அன்றியும் மனித சக்திக்கு  அப்பாற்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பில், அதாவது முற்றிலும் கணித முறையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அதாவது இத்தகையதொரு ஏற்பாட்டுடன் இலக்கிய ரீதியான பொருளடக்கத்தை சம்பந்தப்படுத்துவதற்கு ஒன்றுமில்லை.

      குர்ஆனின் பௌதீக அமைப்பு முற்றிலும் கணிதமாக இருப்பதனால், குர்ஆனில் குறிப்பிட்டுள்ள எண்கள் குர்ஆனின் 19 அடிப்படையிலான சங்கேதக் குறியீட்டுடன் ஒத்திருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கக் கூடும்.

      மொத்தமாக 30 தனித்துவமிக்க எண்கள் குர்ஆன் முழுவதும் கூறப்பட்டுள்ளன, மேலும் இந்த எண்கள் அனைத்தின் கூட்டுத்தொகை 162146, இது 19ன் பெருக்குத்தொகையாகும். (162146=19X8534).  குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த எண்கள் அனைத்தையும் அட்டவணை 24 கூறியதைக்  கூறாமல்  பட்டியலிடுகின்றது.

 

குர்ஆனில் ஒரு முறை மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்கள் : 11, 19, 20, 50, 60, 80, 99, 300, 2000, 3000, 5000, 50000, மற்றும் 100000 ஆகியனவாகும். 

குர்ஆனில் மீண்டும்  மீண்டும் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து எண்களும், 285 முறை காணப்படுகிறது, மேலும் இந்த எண் 19-ன் பெருக்குத்தொகையாகும்; 285=19X15.

சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களின் எண்கள்

 

குர்ஆனில் சூராக்கள் மற்றும் வசனங்களுடைய எண் அமைப்பு முறை மிகச் சரியாக பாதுகாக்கப்பட்ட தாயிருக்கின்றது.  ஒரு சில அதிகாரப்பூர்வமற்ற மற்றும் எளிதாக கண்டுபிடிக்கக் கூடிய அச்சடிப்புகள் மட்டுமே, தெய்வீகமாக பாதுகாக்கப்பட்ட நிலையான ஒழுங்கு முறையிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கின்றன.

 

      அனைத்து சூராக்கள் எண்களையும்+ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின்  எண்ணிக்கையையும்+வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையையும் நாம் கூட்டிடும் போது, முழுக் குர்ஆனுக்குமான மொத்தத்தொகையாக வருவது 346199 , 19X19X959 ஆகும்.இந்தப் புள்ளி விபரங்களின் சுருக்கமானதொரு அறிமுகமாக அட்டவணை25.  உள்ளது.  இவ்விதமாக, ஒரு தனி சூராவிலோ அல்லது வசனத்திலோ ஏற்படும் மிகச்சிறிய மாறுதலும் இந்த அமைப்பு முறையை சீர்குலைத்துவிடும். 

அட்டவணை 24: அனைத்து குர்ஆனிய எண்கள்.

எண்

உதாரணம் இருக்குமிடங்கள்

1

0.196528

2

4:11

3

0

4

9:02

5

18:22

6

25:59:00

7

41:12:00

8

69:17:00

9

27:48:00

10

0.219444

11

12:04

12

9:36

19

74:30:00

20

0.378472

30

0.390278

40

0.390278

50

29:14:00

60

58:04:00

70

0.430556

80

24:04:00

99

38:23:00

100

0.263194

200

0.378472

300

18:25

1000

0.15

2000

0.379167

3000

0.211111

5000

0.211806

50000

70:04:00

100000

37:147

162146 (19x8534)

 

அட்டவணை 16ல் காட்டியுள்ளபடி, தலைப்பெழுத்து களையுடைய 29 சூராக்களை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டாலும், அதே போன்ற இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் ஒரு மொத்தத் தொகையை உண்டுபண்ணுகின்றன.  அதுவும் கூட 19ன் பெருக்குத் தொகையாகவே உள்ளது.  இது தலைப்பெழுத்துகளில்லாத சூராக்களுக்கான புள்ளி விபரங்களும் கூட 19 ஆல் வகுபடக் கூடியவைகளாகவே உள்ளன  என்பதைக் காட்டுகின்றது. தலைப்பெழுத்து களில்லாத 85 சூராக்களுக்கு தொடர்புடைய அதே போன்ற புள்ளிவிபரங்களின் சுருக்கப்பட்ட அறிமுகமாக அட்டவணை 26 உள்ளது.

அட்டவணை 25: சூரா மற்றும் வசன எண்களின் கணித ரீதியான குறியீடு

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

1

7

28

36

2

286

0:00

41329

-

-

-

-

9

127

0:00

8264

-

-

-

-

113

5

360:00:00

133

114

6

504:00:00

141

---

---

----

----

6555

6234

333410

346199

(19x19x959)

அட்டவணை 26: தலைப்பெழுத்துக்கள்இல்லாத 85 சூராக்களின்கணிதரீதியிலானகுறியீடு

சூரா எண்

வசனங்களின் எண்ணிக்கை

வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை

மொத்தம்

1

7

28

36

4

0:00

15576

15756

-

-

-

-

9

0:00

8128

8264

-

-

-

-

113

120:00:00

15

133

114

144:00:00

21

141

5733

83784:00:00

146842

156066

(19x8214)

கடைசி நிமிட கண்டுபிடிப்பு

(மே 26, 1989-பின் இணைப்பு 1ல் இணைந்தது)

திரு.அப்துல்லாஹ் ஆரிக் அவர்கள் அச்சிடும் நேரத்திற்கு சற்றே முன்னதாக பின் வரும் கண்டுபிடிப்புகளைச் செய்தார்.

 

1. ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையையும், அதனைத் தொடர்ந்து வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையையும் நாம் எழுதிக் கொள்வோமேயானால் அந்த மொத்த எண்களின் கூட்டுத் தொகையானது 4,859,309,774, அல்லது 19 ஒ 255753146 ஆகும் (அட்டவணை 1).

அட்டவணை -1.

சூரா   1     728

சூரா    2     28641041

சூரா 114      621

மொத்தம் = 4859309774 = 19 ஒ 255753146

2. மேலே செய்ததைப் போலவே, ஆனால் வசனங்களின் எண்ணிக்கைக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு வசன எண்ணையும் எழுதிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த முறை கூட்டுத் தொகையானது 757 இலக்கங்களைக் கொண்டதாகவும் மேலும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகவும் இருக்கும். (அட்டவணை 2).

அட்டவணை -2.

சூரா     1    123456728

சூரா   2      1234...28641041

       -      -

சூரா 114      12345621

3. மேலே செய்ததைப் போலவே, ஆனால் முதலில் சூரா எண்ணையும், அதனைத் தொடர்ந்து அந்த சூராவிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையையும், அதனைத் தொடர்ந்து அந்த சூராவிலுள்ள ஒவ்வொரு வசனங்களையும், இறுதியாக வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையையும் எழுதிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த கூட்டுத் தொகையானது 759 இலக்கங்களைக் கொண்டாதாகவும், இன்னும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகவும் இருக்கும் (அட்டவனை 3).

அட்டவணை -3.

சூரா     1    17123456728

சூரா   2      2286123...28641041

       -      -

சூரா 114      114612345621

கடவுள் துதிப்பிற்குரியவர்

மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட எண்களின் கூட்டிணைப்பு

குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தின் எண்ணையும் நாம் எழுதிக் கொள்வோம், அந்தந்த சூராவிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையை ஒவ்வொரு சூராவிற்கு முன்னிருக்குமாறு அமைத்துக் கொள்வோம். இவ்விதமாக ஏழு வசனங்களைக் கொண்டு அமைந்திருக்கும் சூரா 1 ஆனது, 7 1234567 என்ற எண்ணாய் ஆகி இருக்கும் நாம் இங்கே என்ன செய்கின்றோமென்றால் வசனங்களின் எண்களை ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்றாய் எழுதி நீண்ட எண்களை அமைக்கின்றோம். இவ்விதமாக, சூரா 2ஐ வர்ணிக்கும் எண்ணைக் காண்பதற்கு  நீங்கள் இந்த சூராவின் வசனங்களின் எண்ணிக்கையான 286 முதலிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வசன எண்ணையும் எழுத வேண்டும். அது  இவ்வாறு காணப்படும்  286 12345...284 285286. முதல் இரண்டு சூராக்களை வர்ணிக்கும்  இரண்டு எண்கள் பின்வருமாறு:

 

7  1 2 3 4 5 6 7    &    286  1 2 3 4 5....284  285  286.

முதல் இரண்டு சூராவையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் இந்த இரண்டு எண்களையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரே எண்ணாய் ஆக்கிட, நாம் பின்வரும் எண்ணை அடைவோம்

 

7  1 2 3 4 5 6 7 286   1 2 3 4 5.... 284  285  286.

குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தையும் எழுதி முடித்திடும் வரையிலும் இந்த செயல்முறை தொடர்கின்றது, இவ்விதமாக, குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தையும் சூழ்ந்திருக்கும் விதமாக மிக நீளமான எண்ணை அமைக்கின்றோம். முழுக்குர்ஆனையுமே வர்ணனை செய்திடும் இந்த எண் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும் & இது 12692 இலக்கங்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, இதுவும் கூட 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

 

7  1234567 286 12345...286...5  12345  6  123456.

முதல் எண் : இந்த மிக நீளமான எண் 12692 இலக்கங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது (19X668), மேலும் குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தையும் உள்ளடக்கியிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு சூராவிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை அந்த சூராவினுடைய வசன எண்களுக்கு முன்னிருக்கக் கூடியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பிரத்யேகமான கம்ப்யூட்டர் ப்ரோகிராம், மிக நீளமான இந்த எண்ணை வகுக்கின்றது மேலும் இந்த மிக நீளமான எண் 19ன் பெருக்குத் தொகை என்பதையும் காட்டுகின்றது.

ஒவ்வொரு சூராவிலுள்ள வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை அந்த சூராவிற்கு முன்பாக எழுதுவதற்கு பதிலாக, நாம் அதனை ஒவ்வொரு சூராவினுடைய முடிவில் எழுதுவோம். இவ்விதமாக, சூரா 1ஐ வர்ணிக்கும் எண் 71234567 என்பதற்குப் பதிலாக 1234567 7 என்றிருக்கும். சூரா 2ஐ வர்ணிக்கும் எண் 286 12345 ..... 284 285 286 என்பதற்குப் பதிலாக 12345 ... 284 285 286 286 என்றிக்கும் முதல் இரண்டு சூராக்களை வர்ணனை செய்யும் எண்கள் இவ்வாறிருக்கும்

1 2 3 4 5 6 7  7   &   1 2 3 4 5...284  285  286  286.

முதல் இரண்டு சூராக்களையும் வர்ணனை செய்யும் இந்த இரண்டு எண்களையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரே எண்ணாய் ஆக்கிட, நாம் பின்வரும் எண்ணை அடைவோம் 

1 2 3 4 5 6 7   7  1 2 3 4 5...284  285  286  286.

ஒவ்வொரு சூராவின் முடிவிலும் அந்த சூராவிற்கான வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை எழுதிவிடுவதால், நாம் எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை (6234) குர்ஆனின் இறுதியில் எழுதிட வேண்டும். ஆகையால் கடைசி எண்கள், கடைசி சூராவை வர்ணிக்கின்றன (123456 6), இதனைத் தொடர்ந்து குர்ஆனிலுள்ள எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை (6234) எழுதப்படுகின்றது 

1 2 3 4 5 6  6   &   6 2 3 4 > > > 1 2 3 4 5 6  6  6234.

அனைத்து சூராக்களிலுமுள்ள அனைத்து வசனங்களையும் ஒன்று சேர்த்து எழுதிடும் போது, அது நீளமானதொரு எண்ணை உண்டாக்குகிறது, அது 12696 இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்கிறது, மேலும் இது 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

 

1234567 7 12345...286 286 12345 ....123456 6 6234

இரண்டாவது எண்: ஒவ்வொரு சூராவிலும் உள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தின் எண்ணும் அந்த சூராவிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையால் பின்தொடர்ந்து எழுதப்படுகின்றது. இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள கடைசி 11 இலக்கங்களும் கடைசி சூராவினுடைய 6 வசனங்களாகும், இதனை இந்த வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை (6), பின்தொடரும் படி எழுதப்பட்டுள்ளது, இதனைப் பின் தொடரும் படி குர்ஆனிலுள்ள எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின்  எண்ணிக்கை (6234) எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த முழுமையான, மிக நீளமான எண், 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு சூராவினுடைய எண்ணையும் சேர்த்துக்கொள்வோம்.

ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தினுடைய எண்ணை எழுதிக் கொள்ளுங்கள், அதனைப் பின்தொடர்ந்து சூராவி னுடைய எண், அதனைத் தொடர்ந்து சூராவிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கையையும் எழுதிக் கொள்ளுங்கள். இவ்விதமாக சூரா 1ஐ வர்ணிக்கும் எண் இவ்வாறிருக்கும் : 1234567 1 7. சூரா 2ஐ வர்ணிக்கும் எண் இவ்வாறிருக்கும் 12345.... 284 285 286 2 286. கடைசி சூராவை (114) வர்ணிக்கும் எண் இவ்வாறிருக்கும். 123456 114 6.  எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை  கடைசியில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். முழுக் குர்ஆனையும் வர்ணனை  செய்யும், இந்த எண், 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும் ; இந்த எண் இவ்வாறிருக்கும்

 

1234567 1 7 12345.....286 2 286....123456 114 6  6234

மூன்றாவது எண்: ஒவ்வொரு வசனத்தின் எண், அதனைப் பின்தொடர்ந்து சூரா எண், அதன் பின் சூராவிலுள்ள வசனங்களின் எண்ணிக்கை. எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை கடைசியில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த நீண்ட எண் (12930 இலக்கங்கள்) 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

சூராவினுடைய எண்ணை சூராவிலுள்ள வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கைக்குப் பின்னர் எழுதுவதற்குப் பதிலாக, அதனை நாம் சூராவிலுள்ள வசன எண்களுக்கு முன்பாக எழுதிக்கொள்வோம். இவ்விதமாக சூரா 1ஐ வர்ணிக்கும் எண் 1234567 1 7 என்பதற்குப் பதிலாக, 7 1234567 1 என்றிருக்கும், மேலும் சூரா 2ஐ வர்ணிக்கும் எண் 12345.... 284 285 286 2 286 என்பதற்குப் பதிலாக 286 12345.... 284 285 286 2 என்றிருக்கும். முழுக் குர்ஆனையும் வர்ணனை செய்யும், இந்த நீண்ட  எண் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

 

7 1234567 1 286 12345....286 2...6 123456 114  6234

நான்காவது எண் : ஒவ்வொரு சூராவிலுள்ள வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை, அதனைப் பின் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வசனத்தின் எண், அதன் பின் சூரா எண். மேலே காட்டியுள்ள எண்ணில் கடைசி 14 இலக்கங்களும், கடைசி சூராவிலுள்ள வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை (6) அதனைத் தொடர்ந்து ஆறு வசனங்களின் எண்கள் (123456), அதனைத் தொடர்ந்து சூராவினுடைய எண் (114), அதன் பின் குர்ஆனிலுள்ள எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை. இந்த மிக நீண்ட எண் (12930 இலக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது) 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

 

      இப்பொழுது, ஒவ்வொரு சூராவிலுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தின் எண்ணையும், அதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சூராவிற்கான வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகையையும் எழுதிக் கொள்ளுங்கள். 1 வது சூரா 7 வசனங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையானது 1+2+3+4+5+6+7 = 28 ஆகும். இவ்விதமாக, சூரா 1ஐ வர்ணிக்கும் எண் இவ்வாறிருக்கும் : 1234567 28.

 

      சூரா 2க்கான வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகை 41041 (1+2+3+....286) ஆகும். இவ்விதமாக, சூரா 2ஐ வர்ணனை செய்யும் எண் இவ்வாறிருக்கும் : 12345 .... 284 285 286 41041.

 

      6 வசனங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கடைசி சூராவை வர்ணனை செய்யும் எண் இவ்வாறிருக்கும்: 123456 21 (1+2+3+4+5+6 = 21)

 

      முழுக்குர்ஆனையும் வர்ணனை செய்யும், இந்த முழுமையான எண், 12836 இலக்கங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் இது 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும். இந்த எண் இவ்வாறிருக்கும்:

 

1234567 28 12345...284 285 286  41041...123456  21

ஐந்தாவது எண்: ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தின் எண் அதனைத் தொடர்ந்து வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையான இந்த நீண்ட எண் 12836 இலக்கங்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் இது 19ன் பெருக்குத்தொகையாகும்

 

குறிப்பிடத்தக்கவிதமாக, மேலே காட்டியுள்ள “ஐந்தாவது எண்” ஐ எடுத்துக் கொண்டு அதன் வசன எண்கள் மற்றும் வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகைகளினுடைய வரிசைக் கிரமத்தை தலைகீழாக மாற்றியமைத்தோமேயானால், அதாவது, வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையை நகர்த்தி, அதனை சூராவிலுள்ள வசன எண்களுக்கு முன்பாக வைத்தால், முடிவாய்க் கிடைக்கின்ற நீண்ட எண் அப்பொழுதும் 19ன் பெருக்குத் தொகையே ஆகும்.

 

28   123456 7   41041   12345....285 286....21   123456

ஆறாவது எண்: ஒவ்வொரு சூராவிற்கும் பின்பாக வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகையை வைப்பதற்குப் பதிலாக, சூராவிற்கு முன்பாக வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையை வைத்திடுங்கள், இது ஒரு நீண்ட எண்ணை (12836 இலக்கங்கள்) உண்டாக்குகிறது. அதுவும் கூட 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

சூராக்களைப் பின்பக்கமாக எழுதுகின்ற போதும் கூட, அதாவது, கடைசி சூராவில் ஆரம்பித்து முதல் சூராவில் முடியும் விதமாக சூராக்களின் வரிசைக் கிரமத்தை தலைகீழாக மாற்றியமைத்து, மேலும் வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையை ஒவ்வொரு சூராவிற்கு பிறகு வைத்திட உருவாகின்ற எண், அப்பொழுதும் கூட 19ன் பெருக்குத் தெகை ஆகும்.

 

123456 21 12345 15...12345...286 41041 1234567 28

ஏழாவது எண்:     சூராக்களின் வரிசைக் கிரமத்தை மாற்றியமைத்தல் - கடைசி சூராவிலிருந்து ஆரம்பித்து முதல் சூராவில் முடிப்பது - மேலும் ஒவ்வொரு வசனத்தின் எண்ணையும் எழுதி அதன்பின் ஒவ்வொரு சூராவிற்கான வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையை அத்துடன் சேர்த்து எழுதிட, உருவாகின்ற எண் 12836 இலக்கங்களைக் கொண்ட நீண்ட எண்ணாகும். இந்த நீண்ட எண் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

 

முழுக் குர்ஆனுக்குமான வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையை (333410), எழுதிக் கொள்ளுங்கள், அதன்பின் குர்ஆனிலுள்ள எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் எண்ணிக்கையையும் (6234), பின்னர் சூராக்களின் எண்ணிக்கையையும் (114) எழுதிக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு சூராவும் இப்பொழுது அதனுடைய எண், அதனைப் பின்பற்றி அதனுடைய வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றால் வர்ணனை செய்யப்படுகின்றது. 1வது மற்றும் 2வது சூராக்களை வர்ணனை செய்யும் எண்கள் 1 7 மற்றும் 2 286 ஆகும். இந்த முழுமையான எண், குர்ஆனிலுள்ள அனைத்து சூராக்களையும் சூழ்ந்து கொள்கின்ற முழுமையான எண்ணானது, 474 இலக்கங்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் இது ஒரு 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும் - அது இவ்வாறிருக்கும்:

 

333410    6234    114   1 7 2    286 3 200..113 5   114    6

எட்டாவது எண்: வசன எண்களின் மிகப் பெரிய கூட்டுத்தொகை (333410) அதனைத் தொடர்ந்து எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையையும் (6234), சூராக்களின் எண்ணிக்கையையும் (114) பின்னர் சூராக்களின் எண்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு சூராவிலுள்ள வசனங்களின் எண்கள்.

 

இப்பொழுது நாம் “எட்டாவது எண்ணில்” வழங்கியுள்ள விபரங்களில் சூரா எண் மற்றும் அதன் வசனங்களுடைய எண்ணிக்கையின் வரிசைக் கிரமத்தை தலைகீழாக மாற்றியமைப்போம். இவ்விதமாக, முதல் இரண்டு சூராக்களை வர்ணனை செய்யும் எண்கள் 1 7 & 2 286 என்பதற்குப் பதிலாக 7 1 & 286 2 என்றிருக்கும். இந்த முழுமையான எண்ணும் கூட 474 இலக்கங்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, மேலும் இதுவும் கூட 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும் அது இவ்வாறிருக்கும்:

 

333410   6234  114  7 1   286 2 200 3...5   113   6   114

ஒன்பதாவது எண்: சூராஎண் மற்றும் வசனங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் வரிசைக் கிரமத்தை தலைகீழாக மாற்றியமைத்த போதும் நமக்கு ஒரு நீண்ட எண் கிடைக்கிறது அதுவும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

 

சூரா 1 உடைய வசன எண்களின் கூட்டுத்தொகையையும் (28) அதனைத் தொடர்ந்து சூரா 2 உடைய வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகையையும் (41041), இவ்வாறே குர்ஆனுடைய இறுதிவரையும் நாம் எழுதி, மேலும் இறுதியில் வசன எண்களின் மொத்த கூட்டுத் தொகையை (333410) வைத்தோமேயானால், முடிவாய்க் கிடைக்கின்ற நீளமான எண் (பத்தாவது எண்) 377 இலக்கங்களைக் கொண்டது, மேலும் இதுவும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

 

 

28   41041   20100......15   21   333 410

பத்தாவது எண்: குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு சூராவினுடைய வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகைகள் ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்றாய் எழுதப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து இறுதியாக வசன எண்களின் மொத்தக் கூட்டுத் தொகை எழுதப்பட்டுள்ளது (333410).

 

இந்த நீளமான எண் (377 இலக்கங்கள்) 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்

 

குர்ஆனிலுள்ள சூராக்களின் எண்ணிக்கையை (114) எழுதி அதனைத் தொடர்ந்து எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை (6234), அதன் பின் ஒவ்வொரு சூராவினுடைய எண் மற்றும் வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகை ஆகியவற்றை எழுதினால், இறுதியாகக் கிடைக்கும் அந்த நீண்ட எண் (612 இலக்கங்கள்) 19ன் பெருக்குத்தொகையாகும்.

 

114  6234  1 28 2 41041  3 20100....113 15  114 21

பதினொன்றாவது எண்: சூராக்களின் எண்ணிக்கை, அதனைத் தொடர்ந்து எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் எண்ணிக்கை, பின்னர் ஒவ்வொரு சூராவினுடைய எண் மற்றும் சூராவிலுள்ள வசன எண்களின் கூட்டுத் தொகை, ஆகியவற்றை எழுதினோமேயானால் இந்த நீண்ட எண் உண்டாகிறது (612 இலக்கங்கள்) அதுவும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

குர்ஆனிய வழியலகு ஏதாவது இந்த அச்சமூட்டும் குர்ஆனியக் குறியீட்டைக் கொண்டு பாதுகாக்கப்படாது விடப்பட்டிருக்குமோ என எவர் ஒருவரும் சிந்திக்காதிருக்கும் பொருட்டு நாம் அதிக வழியலகுகளைக் காணலாம்.

நாம் சூராக்களின் எண்ணிக்கையையும் (114) எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் (6234) எண்ணிக்கையையும், அதன் பின் முழுக்குர்ஆனிலுமுள்ள வசன எண்களின் மொத்தத் தொகையையும் (333 410), அதன் பின் ஒவ்வொரு சூரா எண்களையும் மற்றும் அதன் வசன எண்களையும் எழுதினோமேயானால், மிக நீண்டதொரு எண்ணுடன் முடிவடையும் (12712 இலக்கங்கள்) அதுவும் 19ன் பெருக்குத் தொகையே ஆகும்.

 

114   6234   333410   1   1 2 3 4 5 6 7...114   1 2 3 4 5 6

பன்னிரண்டாவது எண்

ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள வசனங்களின் எண்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் நாம் எழுதினோமேயானால், 235 இலக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு எண்ணுடன் முடிவடையும், அந்த எண்ணும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

 

இதைச் செய்வதற்கு குர்ஆனிலுள்ள எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் எண்ணிக்கையையும் (6234) அதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சூராவிலுள்ள எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் எண்களையும் பின்னர் குர்ஆனிலுள்ள எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு முடியும்படி எழுத வேண்டும். இறுதியான அந்த நீளமான என் இவ்வாறிருக்கும் :

6234      7      286     200      176  .....  127  ....  5   4   5   6      6234

(மொத்த வசனங்கள்)      (முதல் 4 சூராக்கள்) (சூரா9) (கடைசி 4 சூராக்கள்)  (மொத்த வசனங்கள்)

பதின் மூன்றாவது எண்

 

நாம் குர்ஆனிலுள்ள எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் எண்ணிக்கையையும் (6234), அதனைத் தொடர்ந்து சூராக்களின் எண்ணிக்கையையும் (114), அதன் பின் ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தின் எண்ணையும் எழுதிக் கொண்டு, பின்னர் குர்ஆனிலுள்ள எண்ணிடப்பட்ட வசனங்களின் எண்ணிக்கையை, மற்றும் சூராக்களின் எண்ணிக்கையையும் (114), கொண்டு நாம் முடித்துக் கொண்டால், கிடைக்கக் கூடிய இறுதி எண் 12479 இலக்கங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்படுகிறது, மேலும் இதுவும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

6234  114  1234567 12345...286...123456  6234  114

பதினான்காவது எண்

 

ஒவ்வொரு சூராவிலுமுள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தின் எண்ணையும் எழுதிக் கொண்டு, அதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சூராவையும், அதனுடைய வசனங்களையும் கூட்டி எழுதுவதன் மூலம் 12774 இலக்கங்களைக் கொண்ட மற்றொரு நீண்ட எண் அமைக்கப்படுகின்றது. 1 வது சூரா 7 வசனங்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மேலும் இதன் கூட்டுத்தொகை 1+7 = 8 ஆகும். ஆகையால், சூரா 1ஐ வர்ணனை செய்யும் எண் இவ்வாறிருக்கும் 1234567 8. 2 வது சூரா 286 வசனங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருப்பதால்,சூரா 2ஐ வர்ணனை செய்யும் எண் இவ்வாறிருக்கும். 12345..... 286 288. இது குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வொரு சூராவிற்கும் செய்யப்படுகின்றது. ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட இறுதி எண் 12774 இலக்கங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்படுகின்றது. மேலும் இதுவும் 19ன் பெருக்குத் தொகையாகும்.

 

1234567       8    12345.....286      288 ...123456       120

(1+7) (2+286)             (114+6)

பதினைந்தாவது எண்

 

2, 9, 19, 24, 25, 26, 29 மற்றும் 37 ஆகிய பின் இணைப்புகளில் அதிக பிரத்யேக கவனம் செலுத்தப்பட்ட முக்கியப் பகுதிகள் உள்ளன.

இஸ்ரவேலின் சந்ததியினரிலிருந்து ஒரு சாட்சி (46:10)

பிரகடனம் செய்வீராக: இது கடவுளிடமிருந்து கொடுக்கப்பட்டதாக இருந்தாலுமா, நீங்கள் இதன் மீது நம்பிக்கை கொள்ள மறுப்பீர்கள்? இஸ்ரவேலின் சந்ததியிலிருந்து ஒரு சாட்சி இதேபோன்றதொரு அற்புதத்திற்கு சாட்சியாயிருந்தார், மேலும் அவர் நம்பிக்கைக் கொண்டார், அதே சமயம் நீங்களோ நம்பிக்கை கொள்வதை விட்டும் மிகவும் ஆணவம் கொண்டு விலகினீர்கள். கடவுள் தீயவர்களை வழிநடத்த மாட்டார் (46:10).

 

      பின்வரும் மேற்கோளானது ஸ்டடீஸ் இன் ஜீவிஸ் மிஸ்டிஸிஸம், (அஸோஸியேசன் ஃபார் ஜீவிஸ் ஸ்டடிஸ், கேம்ப்ரிட்ஜ், மாஸ், ஜோஸஃப் டான் & ஃப்ரான்க் டல்மேஜ், இடிஎஸ், பக்கம் 88, 1982). இந்த மேற்கோள் யூத குரு ஜுதா எனும் பக்தியாளரின் வேலையைக் குறிப்பிடுகின்றது (கி.பி. 12ம் நூற்றாண்டு):

ஃப்ரான்ஸில் வசிக்கும் மக்கள் (யூதர்கள்) இந்த வார்த்தைகளை (காலை பிரார்த்தனையில்) சேர்த்துக் கொள்வதை நடைமுறைப் பழக்கமாக ஆக்கியிருந்தனர்: “ஆஷ்ரீ  டெமிமீ  டெரெக் (நன்னெறியான வழியிலே நடப்பவர்கள் தான் பாக்கியம் பெற்றவர்கள்)”, மேலும் நினைவுத்திறன் கொண்டு அருள்பாலிக்கப்பட்ட, பக்தியாளராகிய நம்முடைய யூத குரு, அவர்கள் முழுமையாகவும் மேலும் முற்றிலுமாகவும் தவறான நிலையில் இருந்தனர் என்று எழுதினார். அது அனைத்துமே மாபெரும் பொய்மையாகும், ஏனெனில் அதில் (காலை பிரார்த்தனையின் போது வேண்டுதல் செய்யப்படும் அந்தப் பகுதியில்) 19 முறை மட்டுமே புனிதப் பெயர் குறிப்பிடப்படுகின்றது ...... மேலும் அதைப் போலவே வெ-’ இல்லாஹ் ஷெமோட்டினுடைய பெரிகோப்பில் ‘இலோஹிம் எனும் வார்த்தையை 19 முறை நீங்கள் காணுகின்றீர்கள் ...... அதைப் போலவே, இஸ்ரவேலர்கள் “மகன்கள்” என்பதை 19 முறை அழைத்ததை நீங்கள் காணுகின்றீர்கள், மேலும் அதில் மற்ற பல உதாரணங்களும் உள்ளன. பத்தொன்பதின் கோர்வைகளான இவையனைத்தும் சிக்கலான முறையில் ஒன்றோடொன்று பிணைந்திருக்கின்றன, மேலும் அவை பல இரகசியங்களையும் மற்றும் ஆழ்ந்த அர்த்தங்களையும் கொண்டிருக்கின்றன, அவை எட்டிற்கும் அதிகமான பெரிய புத்தகங்களில் உள்ளடங்கியிருக்கின்றன ....... இன்னும் கூடுதலாக, இந்தப் பகுதியில் 152 (19X8) வார்த்தைகள் உள்ளன.

 

வெளிபடையான அங்கீகாரங்கள்

      குர்ஆனிலுள்ள அவருடைய அற்புதம் இந்தக் காலகட்டத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று நாடிய கடவுளுக்கே அனைத்துப் புகழும் மற்றும் நன்றிகளும் உரித்தானது.  அவர் பின்வரும் நபர்களை மேன்மைப்படுத்தினார் மேலும் மிக முக்கியமான இந்த கண்டுபிடிப்பின் பல பகுதிகளை அவர்களின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் அவர்களை பாக்கியம் பெறச் செய்தார்:  அப்துல்லாஹ் ஆரீக், மஹமூத் அலி அபிப், லிசா ஸ்பிரே, எடிப் யுக்செல், இஹ்சான் ரமதான், ஃபெரோஸ் கர்மாலீ, இஸ்மாயில் பரகத், கடூட் அடிஸோமா, அஹமத் யூசுப் (லாகோஸ்), சீஸர் ஹ. மஜுல், முஹ்தேசெம் எரிசென், எமிலி கே ஸ்டெர்ரட் மற்றும் ஸிஸிலியா அல்பெர்தா வால்லன்.

********************************